четвъртък , 23 май 2024
Водещи новини

Минно-обогатителен комплекс „Асарел-Медет”АД

            asarel-header

www.asarel.com
Минно-обогатителен комплекс „Асарел-Медет”АД е първата, най-голяма и водеща българска минна компания за открит добив и обогатяване на медни руди.
 „Асарел-Медет“АД е основен фактор за социално-икономическото развитие и облика на община Панагюрище и Пазарджишка област. Като едно от най-големите индустриални предприятия има структуроопределящо значение за българската икономика и важен принос за брутния вътрешен продукт на страната.

КОМПАНИЯТА ТЪРСИ  КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА
РЪКОВОДИТЕЛ ОТДЕЛ „СЧЕТОВОДЕН“
И ПРЕДЛАГА
възможност за професионално развитие във водеща българска компания,
която е предпочитан работодател, лидер в минерално-суровинната индустрия и пример за корпоративна социална отговорност

Кратък профил на длъжността

Ø  Главният счетоводител ръководи отдел „Счетоводен“ и е пряко подчинен на Директор „Финансово-икономически дейности“.
Ø  Активно участва във формиране, усъвършенстване и реализиране на фирмената политика и изпълнение на стратегическите цели в счетоводната отчетност.
Ø  Организира синтетичната и аналитичната счетоводна отчетност при спазване на счетоводните принципи и изисквания на действащите счетоводни стандарти.
Ø  Изготвя и развива индивидуален сметкоплан на дружеството, обезпечаващ информационното осигуряване на управленските звена.
Ø  Изготвя периодични финансови отчети (счетоводен баланс, отчет за доходите, отчет за паричния поток, отчет за измененията в собствения капитал и приложения).
Ø  Изготвя консолидирани финансови отчети.
Ø  Разработва амортизационна политика и политика за отчитане влагането на материални ресурси в производството.
Ø  Изготвя иотговаря за своевременно подаване на данъчни декларации, статистически форми и други документи в съответствие с българското законодателство.
Ø  Извършва контрол върху спазването на финансовата дисциплина в дружеството чрез ежедневен контрол и верификация на основанията за извършване на плащания.
Ø  Преглежда и подписва счетоводни справки, актове за брак, актове за въвеждане на ДМА и  други документи, описани в процедурите за документооборота в дружеството, за които е упълномощен.
Ø  Ръководи дейността на своя екип и следи за изпълнението на бюджета на отдел „Счетоводен“.
Ø  Ежегодно извършва преглед и прави предложения за усъвършенстване на организационната структура и щатно разписание на отдела.
Ø  Изготвя становища доклади и обосновки. Подготвя изходяща кореспонденция, касаеща работата на отдела.

Образователни и квалификационни изисквания

·      образование:
Висше икономическо образование – специалност „Счетоводство и контрол”
·      професионален опит:
За изпълнение на професионалните задължения е необходим най-малко 7 години трудов стаж в областта на счетоводната отчетност на ръководни позиции.
·      допълнителни квалификационни изисквания:
       ACCA е предимство;
       Познаване в детайли на счетоводното, осигурителното, данъчното, валутното и търговското законодателство;
       Изготвяне на индивидуални и консолидирани финансови отчети на базата на международните стандарти;
       Познания в областта на анализа на финансово-икономическото състояние на търговските дружества;
       Владеене на английски език.
·      лични качества:
Отговорност, почтеност, способност за мотивиране на екип, добра комуникативност, организираност, експедитивност, способност за работа под напрежение.
Необходими документи за кандидатстване :
     Молба, подробна автобиография, диплома за завършено висше образование, документи за допълнителна квалификация, езикова подготовка и компютърна грамотност.
Срокът за подаване на документите е до 30.11.2017 г. на е-mail: pbox@asarel.com иnelipoptoleva@asarel.com
Всички кандидати, които са одобрени в първия етап на подбор по документи, ще получат покана за интервю.
 
Информираме Ви, че данните, които доброволно ни предоставяте, са лични данни и попадат под специална защита по смисъла на ЗЗЛД. „АсарелМедет”АД се задължава да ги съхранява и да не ги разпространява под каквато и да е форма.

Вижте още

Лезгинка

На 2декември в Дом на културата в Пловдив,на 3 декември в Зала 1 на НДК, …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да Ви покажем съдържанието, което Ви интересува. Използвайки този сайт, Вие се съгласявате с нашите условия.