събота , 20 април 2024
Водещи новини
Иван Лалов

Общински съвет – Панагюрище ще заседава на 27 март

Редовно заседание на Общински съвет – Панагюрище ще се проведе на   27.03.2024 год.  от 16.00 часа, при следния Д Н Е В Е Н    Р Е Д:

1. Приемане на „Програма за енергийна ефективност на община Панагюрище 2023-2030“.

file icon pdf ОС-02-294 -08.03.24

2. Приемане Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Панагюрище за 2023 година.

file icon pdf ОС-02-222- 26.01.24  file icon pdf ОТЧЕТ МКБППМН 2023 г

3. Кандидатстване с проектно предложение „Доставка на професионално кухненско оборудване и обзавеждане за нуждите на Домашен социален патронаж – община Панагюрище по процедура за набиране на проектни предложения за финансиране от Фонд „Социална закрила“ – 2024 година.

file icon pdf ОС-02-305 – 19.03.24

4. Приемане на Годишен план за паша за стопанската 2024-2025 година. Определяне на пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване. Определяне на наемни цени на декар за индивидуално ползване на мерите,  пасищата и ливадите – собственост на Община Панагюрище за стопанската 2024-2025 година.

file icon pdf ОС-02-289- 08.03.24

5. Разпореждане с общинско имущество.

5.1. Изработване и одобряване задание по чл. 125 от ЗУТ на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) с обхват имоти с идентификатори 55302.442.14, 55302.442.15 и 55302.442.16 в местността “ПОЛЕТО” – землище на гр. Панагюрище, община Панагюрище, с предназначение – земеделска земя,  начин на трайно ползване – ниви, с цел промяна на предназначението им в „ТРАУРНА ОБРЕДНА ДЕЙНОСТ И ЖИЛИЩНИ НУЖДИ“ съгласно приложената скица-проект и задание.

file icon pdf ОС-02-285 – 06.03.24

5.2. Изработване и одобряване задание по чл. 125 от ЗУТ на проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) с обхват имот с идентификатор 55302.441.78 в местността “ПОЛЕТО” – землище на гр. Панагюрище, Община Панагюрище, с предназначение – земеделска земя,  начин на трайно ползване – нива, с цел промяна на предназначението му за „ПРОМИШЛЕНА И СКЛАДОВА ДЕЙНОСТ“

file icon pdf ОС-02-299 – 15.03.24

5.3. Продажбата на общински поземлен имот с идентификатор №55302.501.2458, ведно с построена в имота двуетажна административна сграда, находящ се в град Панагюрище,   ул. „Рад Гемеджиев“ чрез публичен търг с тайно наддаване.

file icon pdf ОС-02-292 – 26.01.24

5.4. Разполагане на телекомуникационни съоръжения и свързаното с тях оборудване в поземлен имот с идентификатор 02717.42.353 по Кадастралната карта за землището на с. Баня, община Панагюрище.

file icon pdf ОС-02-291 – 08.03.24

5.5. Продажба на поземлен имот – УПИ VI – „за ТП” в кв.51 по плана село Попинци, Община Панагюрище с площ 45 кв.м. – общинска собственост за изграждане на трафопост.

file icon pdf ОС-02-290 – 08.03.24

5.6. Сключване на договор за  безвъзмездно управление по реда на чл. 12, ал.3 от Закона за общинската собственост на помещения в сградата на поликлиниката, частна общински собственост, за нуждите на ЦСМП, филиал Панагюрище.

file icon pdf ОС-02-293 – 08.03.24

6. Отказ за изкупуване на жилищни сгради  с идентификатори 59375.501.226.1; 59375.501.226.4 и 59375.501.226.5 – частна собственост, построени в общински поземлени имоти с идентификатори 59375.501.226 и 59375.501.227  по КККР на с.Панагюрски колонии, община Панагюрище.

file icon pdf ОС-02-286 – 06.03.24

7. Предложение за именуване на улица в град Панагюрище.

file icon pdf ОС-02-297-11.03.24

Вижте още

Областният управител Валентина Кайтазова насрочи на 14 април консултации за състава на РИК Пазарджик за предстоящите избори

Във връзка с изготвяне на предложение за назначаване на Районна избирателна комисия Пазарджик (РИК) за …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да Ви покажем съдържанието, което Ви интересува. Използвайки този сайт, Вие се съгласявате с нашите условия.