понеделник , 20 май 2024
Водещи новини
Иван Лалов, председател на Общински съвет - Панагюрище СНИМКА: Павлина Лалева

Общински съвет – Панагюрище ще заседава на 25 април с дневен ред от над 10 точки

Редовно заседание на Общински съвет – Панагюрище ще се УТРЕ, 25 април, (четвъртък) от 14:00 часа. В дневния ред на заседанието са включени следните точки:

 1. Обявяване на 2 май 2024 г. за празничен и неприсъствен ден на територията на община Панагюрище.
 2. Приемане Отчет на Община Панагюрище за 2023 година в изпълнение на Областната стратегия за равенство, приобщаване и участие на ромите /2021-2030/ на област Пазарджик.
 3. Отчет за изпълнение на Програмата за закрила на детето на Община Панагюрище за 2023 година и Програма за закрила на детето на Община Панагюрище за 2024 година.
 4. Обсъждане на Докладите за дейността на читалищата от община Панагюрище за 2023 година.
 5. Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Панагюрище за 2024 година.
 6. Кандидатстване по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16FFPR002-2.002 „Рекултивация на регионални депа / клетки на регионални депа за битови отпадъци“ по приоритет 2 „Отпадъци“ на Програма „Околна среда“ 2021-2027 г.
 7. Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация.
 8. Актуализация на бюджета за 2024 г. на Община Панагюрище .
 9. Приемане на решение по дневния ред на Общото събрание на „Спорт Инвест-Панагюрище” ООД за увеличаване капитала на дружеството с парична вноска в общ размер на 500 000 лв. от съдружниците в Дружеството и промяна на Дружествения договор.
 10. Разрешава изработването и одобрява заданието на проект за подробен устройствен план /ПУП/ – план за регулация и застрояване /ПРЗ/ с обхват имот с идентификатор 02717.67.218 в местността  „Немолиго и др.“ – землище на с. Баня община Панагюрище.
 11. Разпореждане с общинско имущество.
  • Отдаване под наем на помещение, находящо се в сградата на НЧ „Никола Йонков Вапцаров – 1927” с. Бъта, общ. Панагюрище чрез публичен търг с тайно наддаване.
  • Отдаване под наем на кафе – сладкарница, находяща се в сградата на НЧ „Никола Йонков Вапцаров – 1927” с. Бъта, общ. Панагюрище чрез публичен търг с тайно наддаване.
  • Отдаване под наем чрез публичен търг с тайно наддаване на помещение находящо се в сградата на Здравна служба с. Попинци, публична общинска собственост.
  • Продажба на общински поземлен имот с идентификатор №55302.701.72, находящ се в местност Драгоев рът, землище Панагюрище.
  • Продажбата на общинската част придаваща се по регулация към УПИ V-5202 в кв.1206 по плана на гр. Панагюрище и прекратяване на съсобствеността в имота.
  • Продажба на общински поземлен имот с идентификатор № 59375.501.246 по КККР на с.Панагюрски колонии с площ 858 кв.м.
  • Настаняване под наем в общинско жилище – апартамент, находящ се на ул. „Делчо Спасов“ бл. 17, вх. А, ет. 5, ап. 15.
  • Закупуване на поземлени имоти – частна собственост, във връзка с разширение на Градския парк в град Панагюрище.

На заседанието на Общинския съвет могат да присъстват граждани.

Вижте още

В Панагюрище се проведе Националният фестивал за хорово изкуство „България – една безсмъртна песен”

В Деня на Светите братя Кирил и Методий“ – 11 май, в Панагюрище се проведе …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да Ви покажем съдържанието, което Ви интересува. Използвайки този сайт, Вие се съгласявате с нашите условия.