четвъртък , 29 февруари 2024

Пазарджишкият съд обяви избора на кмет на община Панагюрище за недействителен поради…. Кметът Желязко Гагов ще обжалва решението пред по-висша инстанция

С Решение № 727/27.11.2023г. Административен съд – Пазарджик обяви за недействителен избора на кмет на община Панагюрище.  Общинската избирателна комисия да плати 990.00 лева разноски по делото, заведено от жалбоподателя Никола Иванов Белишки, решиха още магистратите в Пазарджик.

Потърсен за коментар, кметът на община Панагюрище Желязко Гагов съобщи, че ще обжалва решението на Административен съд – Пазарджик пред по-висша инстанция.

Всеки с по-добра функционална грамотност  може да прочете съдебното решение и сам да прецени доколко мотивите за него са издържани. Текстът на решението е:

„Административен съд – Пазарджик – VІІ-и състав, в открито съдебно заседание на двадесет и втори ноември две хиляди двадесет и трета година в състав:

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:          М.ХУБЧЕВА

при секретаря Димитрина Г.а, изслуша докладваното от съдия Хубчева административно дело № 1121 по описа на съда за 2023 год., взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 459, ал. 4 от Изборния кодекс (ИК) във вр. 145 и следващите от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

          Образувано е по жалба на Н.И.Б., ЕГН **********, в качеството му на кандидат за кмет на Община Панагюрище, допуснат до втори тур с Удостоверение за регистрация № 98 от 26.09.2023 год., с адрес: гр. Панагюрище, ул. ***, срещу Решение № 138-МИ от 06.11.2023 год. на Общинска избирателна комисия – Панагюрище (ОИК – Панагюрище), с което е обявен за избран за кмет на Община Панагюрище, област Пазарджик, на втори тур Ж.И.Г..

В жалбата се излагат оплаквания за незаконосъобразност на оспореното решение на ОИК – Панагюрище, изразяващо се в несъответствие между общия брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателните списъци, изчислен на основата на протоколите на секционните избирателни комисии (СИК), копия, предоставени на представители на съответните политически партии, веднага след тяхното съставяне в изборната нощ и окончателния протокол на ОИК. Според протоколите на СИК броят на гласувалите избиратели според положените подписи е 9322, а ОИК е приела, че те са 9305, което представлява разлика от 17 гласували в изборния ден избиратели. Сочи се, че в протокола на ОИК не е посочено на какво основание е допусната тази промяна, така че да стане ясно за участниците в този вот действителността на нанесената поправка.

На следващо място са изложени аргументи за несъответствие между броя на намерените в кутиите за гласуване хартиени бюлетини по протоколите на СИК, получени след края на изборния ден от представителите на Политическите партии, както следва 9 (5650 броя), а отчетените в окончателния протокол на общинската избирателна комисия (5946 броя), като разликата е 296 броя.

Излагат се и оплаквания за наличие на редица нарушения в следните избирателни секции: № 132000001, № 132000003, № 132000005, № 132000007, № 132000009, № 132000010, № 132000012, № 132000014, № 132000018, № 132000020, № 132000023, № 132000025, № 132000026 и № 132000027. Считат, че значителна част от бюлетините, отчетени за спечелилия кандидат за кмет на Община Панагюрище в действителност са невалидни, тъй като не са отчетени според изборните правила и това е повлияло върху крайния изборен резултат.

Въз основа на изложените доводи жалбоподателят моли за отмяна на оспореното решение и връщане делото като административна преписка на ОИК – Панагюрище за постановяване на нов акт, а при условията на евентуалност съдът да задължи ОИК – Панагюрище да приеме друго решение, с което да предложи на Централна избирателна комисия (ЦИК) провеждането на изцяло нов избор за кмет на Община Панагюрище.

В съдебно заседание жалбоподателят Н.И.Б. се явява лично и се представлява от пълномощните адв. С., адв. Ч. и от адв. Г., като поддържат жалбата и направените с нея доказателствени искания. По същество на спора считат, че процесното решение е незаконосъобразно и като такова следва да се отмени. Молят за присъждане на разноски. Представят писмени бележки.

Ответната страна – ОИК – Панагюрище, чрез представителите си: Председателят на ОИК – Панагюрище – П. М.. и секретаря на ОИК – Панагюрище – А. Д. оспорват жалбата като излагат доводи за нейната неоснователност и липсата на съществени нарушения при избора за кмет на община Панагюрище на втори тур. Молят за отхвърляне на жалбата. Претендират присъждане на юрисконсултско възнаграждение. Представят писмени бележки.

Заинтересованата страна – Ж.И.Г., лично и чрез пълномощниците си адв. Я.С. и адв. Я.С., оспорва жалбата и моли за отхвърлянето й като неоснователна. Считат, че ответната страна е постановила оспореното решение в съответствие с материалноправните разпоредби, при липса на допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила и е в съответствие с целта на закона. Не претендират разноски. Представят писмени бележки.

Административен съд – Пазарджик, VІІ-и състав, след като взе предвид представените по делото доказателства и доводите на страните, съобрази следното:

Предмет на оспорване е Решение № 138-МИ от 06.11.2023 год. на Общинска избирателна комисия – Панагюрище (ОИК – Панагюрище), с което е обявен за избран за кмет на Община Панагюрище, област Пазарджик, на втори тур Ж.И.Г., който е получил 4576 действителни гласове. В него е отразено, че спорове и възражения на членовете на комисията по взетите решения няма.

Видно от протокола на ОИК (л. 189 от делото), 5946 броя са намерените в избирателните кутии хартиени бюлетини, 100 броя са откритите недействителни гласове (бюлетини) и 40 броя са недействителните гласове от хартиени бюлетини с отбелязан вот „Не подкрепям никого“. Намерените бюлетините от машинното гласуване са 3359 броя, а недействителните от тях с отбелязан вот „Не подкрепям никого“ са 41 броя. Обобщеният брой на намерените в избирателните кутии хартиени бюлетини и бюлетини от машинно гласуване са 9305 броя, от които 100 броя са недействителни гласове (бюлетини) и 81 броя са действителните с отбелязан вот „Не подкрепям никого“. Като краен резултат е прието, че общият брой на действителните гласове са 9124 броя, от които 4548 броя са за Н.И.Б. от ПП „Герб“ и 4576 броя са за Ж.И.Г. – „независим“. Така извършеният сбор от обобщеното съдържание на избирателните кутии с хартиени бюлетини и с бюлетините от машинно гласуване, отразен в протокола на ОИК е коректно отразен в решението, предмет на настоящото оспорване.

Видно от протокола на ОИК за избор на кмет на Община – Панагюрище, броят на секционните комисии в общината е 27 броя и толкова секционни комисии са предали изборни протоколи.

Във връзка с оплакванията, изложени в жалбата и направените с нея доказателствени искания, на осн. чл. 193 от ГПК, във връзка с чл. 144 от АПК, съдът е открил производство по оспорване истинността и съдържанието на следните протоколи от 05.11.2023 год.. по следните СИК: № 132000001, № 132000003, № 132000005, № 132000007, № 132000009, № 132000010, № 132000012, № 132000014, № 132000018, № 132000020, № 132000023, № 132000025, № 132000026 и № 132000027. По делото е изслушана и приета съдебно-техническа експертиза, която след оглед на място от две вещи лица, повторно е преброила действителните, недействителните бюлетини, както и бюлетини „Не подкремям никого“, с изключение на чувала на СИК № 132000025 и е отговорила на поставените й въпроси. По време на броенето са присъствали както представители на ОИК, така и жалбоподателят и заинтересованата страна. В заключителната част на експертизата е посочено, че констатираните резултати от извършено повторно преброяване на бюлетините, с които е осъществено гласуването за избор на кмет на Община Панагюрище за всяка една от избирателни секции № 132000001, № 132000003, № 132000005, № 132000007, № 132000009, № 132000010, № 132000012, № 132000014, № 132000018, № 132000020, № 132000023, № 132000025, № 132000026, № 132000027, без СИК № 132000025 е представено в таблици от № 1 до № 13 от експертизата. Сравнителната обобщена таблица, в която са отразени по секции резултатите от извършеното преброяване на бюлетините и констатираните разлики спрямо публикуваните сканирани протоколи на СИК на интернет страницата на Централната избирателна комисия, за посочените избирателни секции, е представена в приложение № 1 към настоящата експертиза. Общо констатираните разлики са както следва:

– недействителни хартиени бюлетини (+) 3 броя при повторното преброяване;

– бюлетини с вот „Не подкрепям никого“ от машинно гласуване (-) 1 брой при повторното преброяване;

– при гласуване с хартиени бюлетини за Н.И.Б. (-) 3 броя при повторното преброяване;

– при бюлетини от машинно гласуване за Н.И.Б. (-) 4 броя при повторното преброяване

– при гласуване с хартиени бюлетини за Ж.И.Г. (-) 5 броя при повторното преброяване;

– при бюлетини от машинно гласуване за Ж.И.Г. (-) 4 броя при повторното преброяване

В посочените обобщени стойности на констатираните разлики са включени брой бюлетини от машинно броене без поставен печат, брой бюлетини от машинно броене с поставен печат на лицевата страна на бюлетината, спорните бюлетини и 1 брой бюлетина разполовена на две части, подробно описани в т. 1 до т. 4 на стр. 7 от експертизата.

Посочено е, че в случай, че част или всички от посочените в т. 1 до т. 4 на стр. 7 бюлетини бъдат признати от съда за действителни гласове, техният брой следва да се прибави със знак + към посочените обобщени разлики при повторното преброяване. Към заключението са приложени копия на спорните хартиени бюлетини и копия на бюлетини от машинно гласуване и други.

Съдът, на осн. чл. 204 от ГПК, във връзка с чл. 144 от АПК, е допуснал оглед на чувала от СИК № 132000025 и на лепенките към него, съответно къде се намират печатите на секцията и дали всички бюлетини се намират в чувала. За разпознаване на поставените подписи върху пликовете и върху лепенката на чувала са допуснати трима членове от СИК № 132000025 – Г. М. М., С. И. Т. и М. Г. П..

Съдът, на осн. чл. 204 от ГПК, във връзка с чл. 144 от АПК, е допуснал оглед на плик № 2, който беше представен в открито съдебно заседание извън донесения за оглед чувал от СИК № 132000025 и не се намираше в него.

Във връзка с оспорването на жалбоподателя съдът, след извършен оглед на плик № 2 и установеното му съдържание, допусна повторно преброяване на бюлетините, които се откриха в него – тези от СИК № 132000025. По отношение на външния вид на плика се установи, че е бежов на цвят, опакован е с тиксо. На него пише „№ 25, плик 2, МИ-2023“, долно изписване на 2. От другата страна на плика има положени подписи – 4 на брой, поставени, където е извършено запечатването на плика и отгоре е поставено тиксо. В другата част на плика има поставени още 4 подписа. Има и поставен син печат МИ20235530201. Пликът е с ненарушена цялост. Подписите на представителите на СИК са поставени под тиксото и тримата представители на комисията ги разпознаха. В плик № 2 се съдържат следните пликове:

 1. Опакован с амбалажна хартия плик. Надписан е „Кмет на кметство“. Посочено е 132000025. Има поставени 10 подписа, като присъстващите в залата трима представители на СИК разпознаха положените от тях подписи. За два подписа няма идентичност на подписите, изрично заявяват в днешното съдебно заседание. Същият е захванат с ластик и тиксо.
 2. Плик „Кмет на община“ – запечатан е с ластик и тиксо. В него е посочен номер на секцията 132000025. Има поставени 9 подписа. Захванат е с два ластика, запечатан е, не е нарушена целостта му. Представителите на СИК заявиха, че идентифицират положените от тях подписи. Същият е опакован с амбалажна хартия и в него има бюлетини „кмет на община“.

Съдът раздели бюлетините с отбелязване за кандидат с № 7 от бюлетините с отбелязване за кандидат с № 72. Отдели спорните и безспорните бюлетини с отбелязване за кандидат с № 72.

Спорни между страните са 90 броя бюлетини с отбелязване за кандидат с № 72 са по образец и с положени надлежни два печата на гърба им. Безспорни между страните са 171 броя бюлетини с отбелязване за кандидат с № 72 с положени надлежни печати на гърба. При подробното описване на спорните бюлетини, описани в съдебния протокол по реда на огледа им, се констатира следното:

 1. Има излизане извън квадратчето на посочения кандидат. Същото опира до долната черта, граничеща с квадратчето „Не подкрепям никого“, без да докосва квадратчето;
 2. Излиза извън квадратчето от дясната част долу извън квадратчето, без да опира в следващата черта, която е за „Не подкрепям никого“;
 3. В долния ляв ъгъл излиза, не стига до долната черта за „Не подкрепям никого“;
 4. В квадратчето за № 72 в долната лява част има излизане извън ограничението;
 5. В № 72 има излизане отдясно, без да засяга текста;
 6. Има излизане в долната част от дясно и ляво, не стига до долната линия;
 7. Излизането е отдолу вляво и вдясно, но не стига до долната линия;
 8. В долна дясна част има излизане от квадратчето на № 72, без да засяга долната линия;
 9. Долу вдясно и вляво има излизане без да засяга долната линия;
 10. Има излизане долу вляво, без да се засяга реда;
 11. Има излизане от горе вдясно, не се засяга горната част;
 12. Има излизане от долно дясно не стига до долната линия „Не подкрепям никого“;
 13. Има излизане долу вдясно съвсем малко от квадратчето № 72, не достига до долната линия;
 14. Има излизане съвсем малко долу в ляво не достига до долната линия;
 15. Долна лява част излиза от квадратчето. не достига до долната линия;
 16. Излиза долна дясна, не достига до долната линия;
 17. Излиза от горна дясна и лява страна, долна дясна и ляв,. Долната зачеркването е достигнала до долната линия, граничеща с „Не подкрепям никого“, но не достига до следващото квадратче „Не подкрепям никого;
 18. Има излизане долу вдясно извън квадратчето, без да има достигане до долната линия на „Не подкрепям никого“;
 19. Има излизане долу вляво, без да достига до линията;
 20. Има излизане долу вдясно и вляво, не достига до линията. В горната част от дясната страна има излизане, без да достига до горната линия;
 21. Има излизане долу вляво, без да достига до долната линия;
 22. Има излизане от долна лява страна, не достига до линията на „Не подкрепям никого“;
 23. Има излизане от долна лява страна извън квадратчето, но не достига до линията на „Не подкрепям никого“;
 24. Има излизане от дясната страна, в горна дясна страна на квадратчето, не стига до горната линия на другия кандидат;
 25. Долу вляво има излизане, без да стига до долната линия;
 26. Има излизане от квадратчето долу вдясно, без да достига до долната линия;
 27. Долу вляво има излизане, без да достига до долната линия;
 28. Долу вляво има излизане, без да достига до долната линия;
 29. Има излизане горе вдясно, не достига до горната линия;
 30. Има излизане долу вдясно, не достига до долната линия;
 31. Има излизане от лявата страна в долната част, не достига до следващата линия;
 32. Има излизане в долна лява част на квадратчето, не достига до линията. Има излизане в горна дясна част, без да достига до горната линия, с която са разделени кандидатите;
 33. Има излизане долу вдясно, като линиите се разделят на три и трите излизат, никоя не засяга долната черта. Има излизане горе вдясно.
 34. Има излизане долу вляво и горе вляво на квадратчето, без да достига до горната и долната черта;
 35. Има излизане в долната част отдясно, без да достига до долната черта;
 36. Има излизане в долна лява част, без да достига долната линия;
 37. Има излизане в долна лява и горна дясна част, не достига нито до горната, нито до долната линия;
 38. Има излизане в долна дясна част, без да достига долната линия;
 39. Има излизане долу вляво и вдясно, без да засяга редовете;
 40. Има излизане горе вдясно, без да засяга горната линия на горния кандидат;
 41. Има излизане горе вдясно на квадратчето, без да достига до горната линия;
 42. Има излизане долу вляво и вдясно, като засяга долната линия, в едната част преминава в реда „Не подкрепям никого“, без да засяга квадратчето;
 43. Има излизане в долна дясна част, без да засяга долната линия;
 44. Има излизане горе вляво и вдясно, долу вляво, без да засяга нито горната, нито долната част;
 45. В горна лява част има излизане от квадратчето, без да засяга горния ред;
 46. Има излизане в горна лява и долна лява част, без да засяга горния и долния ред;
 47. Има излизане в долна лява и долна дясна част, без да засяга долния ред;
 48. Има излизане от горна дясна част, без да засяга горния ред;
 49. Има излизане в долна лява част, без засяга долния ред;
 50. Има излизане в горна дясна част, без да засяга горния ред;
 51. Има излизане в долна лява и долна дясна част на квадратчето, без да засяга долния ред на „Не подкрепям никого“;
 52. Има излизане от квадратчето в долна дясна част, без да достига до линията на „Не подкрепям никого“;
 53. Има излизане в долна дясна част, без да достига линията на „Не подкрепям никого“;
 54. Има излизане в долна лява част, без да достига до линията на „Не подкрепям никого“;
 55. Има излизане на поставения знак „V“ в средата на квадратчето. Не достига до следващата линия „Не подкрепям никого“;
 56. В долен ляв край има излизане от квадратчето, но не достига до следващата линия;
 57. В долен ляв край има излизане и в долен десен край има излизане, без да достигат до долната линия;
 58. Има излизане от долна дясна част, без да достига до долната линия;
 59. Има излизане в горна дясна част извън квадратчето, без да достига до горната линия;
 60. Има излизане в долна лява част, без да достига до долната линия;
 61. Има извършено поставяне едно върху друго на знака „Х“. Има излизане от долна лява част на три линии. Има излизане от долна лява част, достигаща до линията на „Не подкрепям никого“, без да навлиза в нея, на две удебелени линии. В горната част вляво има излизане от квадратчето, без да достига до горната линия;
 62. Има излизане в долна лява част, без да достига до долната линия. В горната дясна част има излизане, без да достига до горната линия;
 63. Има излизане в долна лява част, без да достига до долната линия;
 64. Има излизане от квадратчето в горна дясна част, долна лява и дясна част, но не достига до съответните линии;
 65. Има излизане в горна дясна част, долна лява част, горна дясна и лява част, в квадратчето има множество поставени черти на знака „Х“ в едната посока. Не достигат до двете останали линии в горната и долната част;
 66. Има излизане в долна и горна дясна част, но не достигат нито до горната, нито до долната линия;
 67. Има излизане в долна дясна част, без да достига до долната линия;
 68. Има излизане в горна дясна част, без да достига до горната линия;
 69. Има излизане в долна дясна част, без да достига до долната линия;
 70. Има излизане до долна лява част, без да достига до долната линия;
 71. Има излизане в горна дясна част, без да достига до горната линия;
 72. Има излизане в долна лява част, без да достига до долната линия;
 73. Има излизане в горна лява част, без да достига до горната линия;
 74. Има излизане в горна лява част, без да достига до горната линия,
 75. Има излизане от квадратчето в долната дясна част, като пресича долната линия към „Не подкрепям никого“ и навлиза в следващото поле. Не засяга квадратчето на „Не подкрепям никого“;
 76. В долна лява част има излизане, без да засяга долната част
 77. Има излизане горе дясна част, без да засяга долната част на редчето;
 78. Има излизане долна дясна част, без да засяга следващия ред;
 79. Има излизане в горна дясна и лява част, без да засяга горния ред;
 80. Има излизане в горно дясно и долно дясно в квадратчето, без да засяга нито горния, нито долния ред;
 81. Има излизане долу вдясно, не засяга долния ред;
 82. Има излизане горе вдясно, без да засяга другия ред;
 83. Има излизане долу вляво и вдясно, не достига до следващата черта, няма излизане към „Не подкрепям никого“.
 84. Има излизане долу вляво, без да достига до следващия ред;
 85. Има излизане долу вдясно, без да достига до следващия ред;
 86. Има излизане долу вдясно, без да достига до следващия ред;
 87. Има излизане горе вдясно, без да достига до линията;
 88. Има удебеляване и зачертаване в квадратчето на поставения „Х“ няколко пъти едно върху друго, но е в квадратчето;
 89. Има излизане долу вдясно, без да достига до следващата линия.
 90. Има излизане долу вдясно, без да достига до линията.

Съдът отдели спорните и безспорните бюлетини с отбелязване за кандидат с № 7. Спорни между страните са 15 броя, а безспорни между страните са 53 броя бюлетини. Всички бюлетини са по образец и с поставени надлежни два броя печати на гърба на бюлетините.

По делото бяха допуснати гласни свидетелски доказателства. Представителят на Общинска администрация – Панагюрище – старши юрисконсулт С. У.а и член на комисията общинската администрация по чл. 445, ал. 7 от ИК, заяви, че от страна на СИК на общинската комисия са били предадени чувал и пакети, опаковани, четири или пет, опаковани в хартия и върху тях е имало някакви подписи. СИК е посочила, че в пакетите се съдържат бюлетини. Тези пакети не са били отваряни. При приемането на чувала от членовете на СИК е било констатирано, че същият е запечатан и е бил значително по-тежък от тези на другите СИК. В тази връзка членовете на СИК са обяснили, че в него се съдържат неизползваните бюлетини. Било е взето решение пакетите, в които са се съдържали изборните бюлетини, да се сложат в плик № 2 и е било взето решение за съхранението на чувала и донесените пакети с изборни бюлетини. След получаването на чувала и плик № 2, са били съхранени в помещение, определено със заповед на кмета на общината и то е било заключено и запечатано, а редът за отварянето му е бил регламентиран. Свидетелят няма информация някой да е достъпвал в помещението, полиция е охранявала вратата. Когато са отворили това помещение плик № 2 и чувалът са били там, съхранявани са били в едно и също помещение.

В последното открито съдебно заседание бяха разпитани свидетелите М. Ш. и Д. Ш., и двамата членове на СИК № 132000025. По искане на процесуалния представител на жалбоподателя същите свидетели, на осн. чл. 174 от ГПК, във връзка с чл. 144 от АПК, бяха поставени в очна ставка, за изясняване на дадените от тях свидетелски показания с оглед същественото им противоречие при описание на извършените действия по опаковането и съхранението на бюлетините от СИК № 132000025.

Показанията на разпитания пред настоящата съдебна инстанция свидетел Д. Ш.съдът цени с оглед разпоредбата на чл. 172 от ГПК, във връзка с чл. 144 от АПК, в тяхната взаимовръзка и обусловеност с ангажирания по делото доказателствен материал и доколкото показанията му се основават на лични възприятия, непосредствени впечатления, непротиворечиви са, базират се на лични действия за осъществени в правната действителност факти от изборния ден. А също така свидетелят изрично заяви пред съда, че по негова вина пликовете, в които са били окомплектовани действителните, недействителните бюлетини и тези от машинния вот бюлетини и други (намерените в плик № 2) не са поставени в нарочния изборен чувал. Изрично заяви, че посочените изборни книжа по негова грешка са поставени не в чувала, а в чанта с дръжки. Другите свидетелски показания на свидетеля М. Ш. следва да се изключат от кръга на доказателствата по спора. Същите са направени в противоречие с установените по спора факти. Свидетелката дава противоречиви показания. При самостоятелния й разпит заяви, че пакетите, в които са били поставени изборните бюлетини са били опаковани с канап, завързан на „хубава панделка“, а впоследствие заяви, че същите са били опаковани с ластик. Също така съдът установи противоречие и в частта, в която заяви, че е участвала в събирането на пакетите с изборните бюлетини и подаването им на другия свидетел Ш..

Като част от доказателствения материал, по искане на жалбоподателя, по делото беше приобщено ксероксно копие, състоящо се от 6 страници, наименовано „Протокол на СИК в Избирателна секция № 132000025“, същият е Приложение № 103-МИ-хм, в която е гласувано с хартиени бюлетини и с бюлетини от машини за избиране от кмет на кметство.

По делото са приобщени и други гласни и писмени доказателства, но настоящата съдебна инстанция не следва да ги посочва, предвид че с тях не се установяват нови факти или обстоятелства, влияещи на формирането волята на съда по настоящия спор.

При така изяснената по делото фактическа обстановка, съдът от правна страна приема следното:

Жалбата е подадена в срок от лице, което съобразно чл. 459, ал. 1 от ИК е легитимирано да обжалва изборните резултати, обективирани в решението на ОИК за кмета на Община Панагюрище, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество е основателна. Съображенията за това са следните:

Съгласно чл. 459, ал. 7 от ИК, съдът няма задължение да осъществи цялостна ревизия на законосъобразността на проведените избори, а е длъжен да извърши проверка само на посочените в жалбата обстоятелства за допуснати нарушения на изборния процес и с оглед на тази проверка да прецени нарушен ли е вотът на избирателите и налице ли са основания за обявяване на резултата от избора за недействителен. Ето защо, съдът следва да провери основанията за законосъобразност на оспореното Решение № 138-МИ от 06.11.2023 год. на Общинска избирателна комисия – Панагюрище само в рамките на заявените в жалбата оплаквания, поради което в процеса са допустими само тези доказателства, които са в подкрепа на наведените с тях пороци на оспорения административен акт.

Оспореното решение на ОИК – Панагюрище е издадено от компетентен орган, в изискуемата писмена форма и съдържа всички законоустановени реквизити.

Изборният процес представлява сложен фактически състав, обхващащ обособени етапи по организация и провеждане на изборите, със заключителната фаза провеждане на избора (гласуване), определяне на резултатите от гласуването и обявяването на изборния резултат. Всеки от тези етапи включва определени нормативно регламентирани действия и условия, осъществявани в предвидената от ИК последователност.

Основание за обявяване на недействителност на съответния избор, в случая за избор на кмета на Община Панагюрище от гласуването на втори тур на 05.11.2023 год., са само съществените нарушения на изборния процес. Съществени са такива нарушения, при недопускане на които изборният резултат би бил различен, т.е. водещи до промяна на изразената воля от избирателя. От тази категория са и нарушения, в резултат на които не може да се установи какъв е действителният вот на избирателите и да се извърши обективна проверка за действителния резултат от произведения избор.

В разглеждания случай съдът установи съществени нарушения на изборния процес, които са основание да обяви за недействителен резултата от изборите.

Във връзка с провеждането на избори за общински съветници и за кметове, на осн. чл. 57, ал. 1, т. 2, чл. 100, ал. 1, т. 4 и 5, чл. 443, чл. 444, чл. 445, и чл. 457, ал. 4 и 5 от Изборния кодекс, Централната избирателна комисия (ЦИК) е издала Решение № 2653-МИ от 12 октомври 2023 год., което с оглед определението, дадено в чл. 65 от АПК, представлява общ административен акт – акт с еднократно действие, с който се създават права или задължения, или непосредствено се засягат права, свободи или законни интереси на неопределен брой лица, както и отказите да се издадат такива актове. С него са дадени указания по опаковането и предаването на изборните книжа и материали от СИК на ОИК и на общинската администрация от изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 год. и тяхното съхраняване. Следва да се посочи, че същото е относимо и приложимо и за провеждането на втори тур на местните избори на 05 ноември 2023 год. Точка „Б“ от същото касае изборните книжа и материали, които се поставят в чувала (торбата). В т. 5 от подточка 5.1. до подточка 5.15 изрично е изброено кои точно изборни книжа и материали в чувала (торбата) СИК/ПСИК поставя опаковани в отделни пакети за всеки вид избор и надписани, а именно: пакет с надпис „Бюлетини по т. 4, буква „б“; пакет с надпис „Бюлетини с недействителни гласове“; пакет с надпис „Действителни бюлетини за кандидатски листи; пакет с надпис „Действителни бюлетини „Не подкрепям никого“; черновите на протоколите на СИК/ПСИК; бланките-чернови за отразяване на предпочитанията (преференциите); пакет с надпис „Кочани от бюлетините“, с които е гласувано; опаковани в плик отрязъци с номерата на бюлетините; протокола за маркиране на печата на СИК/ПСИК (Приложение № 87-МИ); приемо-предавателния протокол за избирателния списък (приложения № 82-МИ, № 83-МИ за ПСИК или № 84-МИ за специализирани институции); списъкът на лицата, получили копие от протоколите на СИК/ПСИК (Приложение № 92-МИ); постъпилите жалби и сигнали и протоколите с решенията по тях; други протоколи на СИК, извън поставените в Плик № 2-МИ; неизползвани образци на декларации; печатът на СИК/ПСИК, но само след произвеждането на евентуален втори тур за избор на кмет. След произвеждане на избора за общински съветници и първия тур на избора за кмет печатът на СИК/ПСИК не се поставя в чувала (торбата), а в отделен запечатан плик, който се предава на комисията по чл. 445, ал. 7 ИК. В т. 6 е посочено, че изборните книжа по т. 5 се опаковат поотделно и се запечатват с хартиена лента, която се подпечатва с печата на СИК/ПСИК и се подписва от членовете на комисията. В т. 7 – Пакетите с надпис „Неизползвани бюлетини на СИК № ……“, както и другите помощни и технически материали, получени от общинската администрация, като кутия за отрязъците с номерата на бюлетините, неизползвани хартиени ленти, маркери, лепило, линийки, химикалки, не се поставят в чувала (торбата), а се опаковат отделно и се предават на общинската администрация. В т. 8 са дадени указания относно завързването на чувала (торбата) с книжата. Указано е, че около възела на чувала (торбата) се залепва хартиена лента с изписани върху нея пълният 9-цифрен номер на секцията и собствено и фамилно име на всички членове на СИК. Хартиената лента се подпечатва и подписва от всички членове на СИК, а при залепването на хартиената лента не се използва тиксо. Върху чувала (торбата) се залепва хартиен етикет с надпис: „Избори за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 год.“ и пълният 9-цифрен номер на секцията. При невъзможност да бъде залепен хартиен етикет, надписът може да бъде изписан и с маркер върху чувала (торбата).

В глава І.ІІ. от цитираното решение на ЦИК е указан начинът, по който следва да се опаковат избирателните списъци, протоколите, бюлетините и другите книжа и материали, в СИК, в които се гласува с хартиени бюлетини или със специализирани устройства за машинно гласуване: в „А“, т. 9 – Пликове с изборни книжа и материали извън чувала (торбата) и тяхното съдържание са следните: Плик с надпис „Плик № 1-МИ – Списъци на СИК № ……..“. Указано е, че в този плик СИК поставят: 9.1. избирателния списък (част І – Приложение № 1-МИ, и част ІІ – Приложение № 2-МИ); 9.2. декларациите (приложения № 15-МИ и № 80-МИ) и удостоверенията, приложени към избирателния списък (Приложения № 14-МИ и № 16-МИ); 9.3. списъка на заличените лица (Приложение № 6-МИ); 9.4. списъка за допълнително вписване на придружителите (Приложение № 79-МИ). В т. 10 е посочено, че в плик с надпис „Плик № 2-МИ-Протоколи на СИК № ……“ се поставят: 10.1. попълнения и подписан протокол на СИК с резултатите от гласуването за общински съветници (Приложение № 101-МИ-хм); 10.2. попълнения и подписан протокол на СИК с резултатите от гласуването за кмет на община (Приложение № 103-МИ-хм); 10.3. попълнения и подписан протокол на СИК с резултатите от гласуването за кмет на район (Приложение № 103-МИ-хм) (за София, Пловдив и Варна); 10.4. попълнения и подписан протокол на СИК с резултатите от гласуването за кмет на кметство (Приложение № 103-МИ-хм) – ако се произвежда такъв избор; 10.5. запечатаните прозрачни пликове с двете флаш памети; 10.6. запечатания прозрачен плик с петте смарт карти; 10.7. финалния отчет от машинното гласуване; 10.8. протокола за предаване и приемане на изборните книжа и материали (Приложение № 85-МИ); 10.9. протокола за предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК, ако е съставен такъв при сгрешен протокол (Приложение № 88-МИ); 10.10. протоколите за предаване и приемане на специализирано устройство за машинно гласуване (приложения 2 и 3 към методическите указания); 10.11. протокола с решението на СИК при оспорване действителността или недействителността на някой глас; 10.12. особеното мнение на член на СИК, който не е съгласен с отразените в протокола резултати от гласуването; 10.13. ксерокопия на черновите на протоколите на СИК. В т. 11 ЦИК е указала, че Пликове № 1 и № 2 се подписват и подпечатват с печата на СИК от членовете на СИК преди поставянето в тях на книжата и материалите, след което се запечатват. Върху пликовете се изписва пълният 9-цифрен номер на секцията.

В глава V „Действия на СИК след попълване на протоколите“, съдържаща се в Методическите указания на ЦИК по прилагане на Изборния кодекс от секционните избирателни комисии в изборите за общински съветници и за кметове, приети с Решение № 2654-МИ от 12 октомври 2023 год. са дадени подробни указания по опаковането на бюлетините и другите изборни книжа.

Изрично е указано кои пликове с изборни книжа не се поставят в чувала (торбата): А. В плик с надпис „Плик № 1-МИ – Списъци на СИК № ……..“ СИК/ПСИК поставят: 1.1. избирателния списък (част І – Приложение № 1-МИ, и част ІІ – Приложение № 2-МИ, приложения № 3-МИ за ПСИК, № 4-МИ за специализирани институции или № 5-МИ за места за изтърпяване наказание и за задържане); 1.2. декларациите (Приложения № 15-МИ и № 80-МИ) и удостоверенията, приложени към избирателния списък (Приложения № 14-МИ и № 16-МИ); 1.3. списъка на заличените лица (Приложение № 6-МИ); 1.4. списъка за допълнително вписване на придружителите (Приложение № 79-МИ).

Б. В плик с надпис „Плик № 2-МИ – Протоколи на СИК № ……“ СИК/ПСИК поставят: 2.1. попълнения и подписан протокол на СИК с резултатите от гласуването за общински съветници (Приложение № 100-МИ-х); 2.2. попълнения и подписан протокол на СИК с резултатите от гласуването за кмет на община (Приложение № 102-МИ-х); 2.3. попълнения и подписан протокол на СИК с резултатите от гласуването за кмет на район (Приложение № 102-МИ-х) (за София, Пловдив и Варна); 2.4. попълнения и подписан протокол на СИК с резултатите от гласуването за кмет на кметство (Приложение № 102-МИ-х) – ако се произвежда такъв избор; 2.5. протокола за предаване и приемане на изборните книжа и материали (приложения № 85-МИ или № 86-МИ за ПСИК); 2.6. протокола за предаване на сгрешен формуляр и приемане на нов формуляр на протокол на СИК/ПСИК, ако е съставен такъв при сгрешен протокол (Приложение № 88-МИ); 2.7. протокола с решението на СИК/ПСИК при оспорване действителността или недействителността на някой глас; 2.8. особеното мнение на член на СИК/ПСИК, който не е съгласен с отразените в протокола резултати от гласуването; 2.9. ксерокопия на черновите на протоколите на СИК/ПСИК.

Пликовете № 1 и № 2 се подписват и подпечатват с печата на СИК/ПСИК от членовете на СИК/ПСИК преди поставянето в тях на книжата, след което се запечатват. Върху пликовете се изписва пълният 9-цифрен номер на секцията. Не се допуска разпечатване на пликовете до предаването им на ОИК.

В. Изборни книжа и материали, които се поставят в чувала (торбата): В чувала (торбата) СИК/ПСИК поставя опаковани в отделни пакети за всеки вид избор и надписани, както следва:

– пакет с надпис „Бюлетини по т. 4, буква „б“;

– пакет с надпис „Бюлетини с недействителни гласове“;

– пакет с надпис „Действителни бюлетини за кандидатски листи“;

– пакет с надпис „Действителни бюлетини „Не подкрепям никого“;

– черновите на протоколите на СИК/ПСИК;

– бланките-чернови за отразяване на предпочитанията (преференциите);

– пакет с надпис „Кочани от бюлетините“, с които е гласувано;

– опаковани в плик отрязъци с номерата на бюлетините;

– протокола за маркиране на печата на СИК/ПСИК (Приложение № 87-МИ);

– приемо-предавателния протокол за избирателния списък (приложения № 82-МИ, № 83-МИ за ПСИК или № 84-МИ за специализирани институции);

– списъкът на лицата, получили копие от протоколите на СИК/ПСИК (Приложение № 92-МИ);

– постъпилите жалби и сигнали и протоколите с решенията по тях;

– други протоколи на СИК, извън поставените в Плик № 2-МИ;

– неизползвани образци на декларации;

– печатът на СИК/ПСИК, но само след произвеждането на евентуален втори тур за избор на кмет.

Изборните книжа, които се поставят в чувала (торбата), се опаковат поотделно и се запечатват с хартиена лента, която се подпечатва с печата на СИК/ПСИК и се подписва от членовете на комисията.

Пакетите с надпис „Неизползвани бюлетини на СИК № …….“, както и другите помощни и технически материали, получени от общинската администрация, като кутия за отрязъците с номерата на бюлетините, неизползвани хартиени ленти, маркери, лепило, линийки, химикалки, не се поставят в чувала (торбата), а се опаковат отделно и се предават на общинската администрация.

Чувалът (торбата) с книжата се завързва. Около възела на чувала (торбата) се залепва хартиена лента с изписани върху нея пълният 9-цифрен номер на секцията и собствено и фамилно име на всички членове на СИК. Хартиената лента се подпечатва и подписва от всички членове на СИК. При залепването на хартиената лента да не се използва тиксо. Върху чувала (торбата) се залепва хартиен етикет с надпис: „Избори за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г.“, и пълният 9-цифрен номер на секцията. При невъзможност да бъде залепен хартиен етикет, надписът може да бъде изписан и с маркер върху чувала (торбата).

При допуснатия от съда, на осн. чл. 204 от ГПК, във връзка с чл. 144 от АПК, оглед на чувала от СИК № 132000025 и на лепенките към него, съответно къде се намират печатите на секцията и дали всички бюлетини се намират в чувала, както и на плик № 2, се установиха множество нарушения при опаковането и предаването на изборните книжа и материали от СИК № 132000025 на ОИК и на общинската администрация от втория тур на местните избори, проведени на 05.11.2023 год., за избор на кмет на Община Панагюрище. При преглед на чувала се установи, че е завързан с канап (кафява връзка) и с бяла хартия с поставени печати и три подписа, които бяха разпознати от присъстващите на съдебното заседание трима представители на СИК. При отварянето на чувала се констатира, че вътре се съдържа още един чувал – завързан с канап и с т. нар. свинска опашка. На канапа има захванат бял лист (без да обхваща гърлото на чувала, а е сложен покрай него), с положени на хартията 7 броя подписи и един печат на Община Панагюрище.

По отношение на тези констатации съдът счита, че затварянето на чувала е извършен в нарушение на Решение № 2653-МИ от 12 октомври 2023 год. на ЦИК (Решението) и на методическите указания. На първо място се установи, че и двата чувала не са завързани. Около възела на първия чувал не е залепена хартиената лента в изпълнение на т. 8 от Решението и глава пета от методическите указания. Върху хартиената лента не е изписан пълният 9-цифрен номер на секцията и собствено и фамилно име на всички членове на СИК, а само на трима от тях. Установи се наличието на още един чувал, в който беше поставен първият. Вторият чувал не е завързан на възел, а е с поставена свинска опашка около входа му и чрез нея е направено прибиране на краищата на отвора му. Около отвора не се установи да е облепен с бяла лепенка, а същата е захваната за част от канап, положен около т. нар. свинска опашка. На бялата лента са положени седем, а не девет подписа на членовете на СИК, а също така не бяха изписани собствените и фамилните имена на всички членове на СИК. На бялата лента не беше установено да е положен номерът на избирателна секция № 132000025. Единият от присъстващите в съдебната зала членове изрично заяви, че при опаковането на чувала бялата лента е била поставена около входа на чувала и върху нея са били поставени всички подписи на членовете на СИК. При така извършения оглед от външната част на чувала се установиха описаните нарушения, към които следва да се допълни и нарушението на поставяне на един чувал в друг. Такива указания по съхраняване и предаване на изборните книжа ЦИК не е давала. Навсякъде в Решението и в методическите указания използва единствено число и е манифестиран един чувал. Следва да се подчертае, че посочените актове на ЦИК изрично е записано, че затварянето на чувала следва да е чрез залепване на бяла лента. Никъде не е упоменато да се използват помощни средства по опаковането му, в това число канап или т.нар. свинска опашка. В тази насока са и приобщените гласни свидетелски показания на свидетеля У., който заяви, че с предаването на чувала са предадени пликове, съдържащи изборни бюлетини, които са били извън изборния чувал. Също така по начина на събирането и опаковането на изборните бюлетини съдът кредитира свидетелските показания на Д. Ш., който също потвърди, че по погрешка не е поставил пликовете с изборните бюлетини и другите книжа в чувала, а извън него – в торба с дръжки.

След отварянето на чувала се установи, че чувалите не съдържаха бюлетините, с които е гласувано, черновите на протоколите, печатът на секцията и други изборни книжа липсват във втория чувал. В него бяха налични: папка, на която е написано „132000025“, без други отбелязвания на нея. В нея има бланкетни указания от МВР, непопълнени; писмо от ЦИК до всички ОИК с изх. № МИ-15-1308/04.11.2023 г.; празна бланка от протокол Приложение № 1 от ИК, още един протокол, празна бланка; празни, непопълнени Приложение № 7 бланки; действия на СИК в изборния ден, откриване на изборния ден – празна бланка; действия на СИК по допускане на избирателите да гласуват – празна бланка; действия на СИК при гласуването чрез специализирано устройство за машинно гласуване – празна бланка; определяне на действителните гласове хартиени бюлетини при попълване на протокола на СИК – празна бланка. На следващо място в съдържанието на чувала се установи наличието на празен плик, на който е написано „Община Панагюрище, криптографски идентификатор за текущата версия на използвания софтуер (хешкод), „Избори за общински съветници и кметове на 29.10.2023 г., втори тур за избори за кметове 05.11.2023 год.; джоб, съдържащ протокол за наличие на предпоставки по чл. 269 от ИК – празен, 3 броя, както и писмо от ЦИК, с изх. № МИ-06-614 от 03.11.2023 год., във връзка с провеждането на втори тур за избори на кметове, дадени са указания – ксероксно копие; хартиен плик, опакован, с нарушена цялост (най-вероятно разпокъсан при носенето), с надпис „Недействителни бюлетини кмет на община“, с посочен номер на избирателната секция 132000025 и върху него има положени 8 подписа от членовете на СИК. Запечатването му е извършено чрез поставяне на тиксо на гърба и отстрани, по продължението на хартията. От членовете на комисията, присъстващи в съдебната зала, М. П. заяви, че не вижда нейният подпис да е положен върху купчината от кочани от бюлетините. Другите двама членове извършиха разпознаване на своите подписи.

По отношение на съдържанието на чувала, ЦИК също е дала задължителни указания на СИК относно неговото съдържание и начина на опаковане на съдържанието му. Същите са изброени в глава Б, т. 5 от Решението и в глава V „Действия на СИК след попълване на протоколите“ от методическите указания. В изборния чувал следва да се поставят опаковани в отделни пакети за всеки вид избор и надписани, пакет с надпис „Бюлетини по т. 4, буква „б“; пакет с надпис „Бюлетини с недействителни гласове“; пакет с надпис „Действителни бюлетини за кандидатски листи; пакет с надпис „Действителни бюлетини „Не подкрепям никого“; черновите на протоколите на СИК/ПСИК; бланките-чернови за отразяване на предпочитанията (преференциите); пакет с надпис „Кочани от бюлетините“, с които е гласувано; опаковани в плик отрязъци с номерата на бюлетините; протокола за маркиране на печата на СИК/ПСИК (Приложение № 87-МИ); приемо-предавателния протокол за избирателния списък (приложения № 82-МИ, № 83-МИ за ПСИК или № 84-МИ за специализирани институции); списъкът на лицата, получили копие от протоколите на СИК/ПСИК (Приложение № 92-МИ); постъпилите жалби и сигнали и протоколите с решенията по тях; други протоколи на СИК, извън поставените в Плик № 2-МИ; неизползвани образци на декларации; печатът на СИК/ПСИК, но само след произвеждането на евентуален втори тур за избор на кмет. Така изброените не бяха налични във втория чувал при извършения съдебен оглед на двата чувала. Единствено се установи наличието на плик, с нарушена цялост и неправилно опаковане, (най-вероятно разпокъсан при носенето), с надпис „Недействителни бюлетини кмет на община“, с посочен номер на избирателната секция 132000025, с положени върху него 8 подписа от членовете на СИК, а не както е предвидено да е подписано от всичките членове на комисията. Също така при опаковане на недействителни бюлетини надписът на плика следва да е положен върху бялата лента, подписана от всички 9 броя членове на СИК и залепена върху плика. Така констатираните нарушения са в противоречие със задължителните методически указания и решението на ЦИК. В чувала също така бяха открити: списък на СИК № 132000025, Община Панагюрище, на лицата, получили копие от подписаните протоколи на СИК в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 год.; протокол от Избирателна секция № 132000025 за маркиране на печата на СИК/Подвижната СИК в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 год., съставен на 05.11.2023 г., в 07:00 часа; други пликове: плик „кочани от бюлетините“, в които се съдържат такива за кмет на кметство Попинци и за кмет на Община Панагюрище и бял плик, с ненарушена цялост, запечатан, с надпис „Община Панагюрище, отрязъци с номерата на бюлетините втори тур на избори за кметове на 05.11.2023 г.“

По отношение на установеното съдържание във втория чувал съдът следва да посочи, че положените в него изборни книжа не съответстват на указанията, дадени в Решението и методическите указания. В изборния чувал следва да се поставят пакетите, надписани с действителни, недействителни бюлетини и тези с недействителни гласове, кочаните на протоколите на СИК/ПСИК и други, изброени в глава V, б. „В“ на методическите указания. Наличието само на пакет с надпис „Недействителни бюлетини“ и част от изборните книжа не отговаря на задължителните предписания на ЦИК. В чувала следва да се съдържат и пакети с действителни бюлетини и с недействителни гласове, както и изрично изброените изборни документи и печата на СИК.

В изпълнение на указанията на съда от Общинската администрация на гр. Панагюрище на съда беше предоставен за оглед, по реда на чл. 204 от ГПК, във връзка с чл. 144 от АПК, плик № 2. Същият не се намираше в разгледания по-горе чувал от СИК № 132000025. По отношение на външния вид на плика се установи, че е бежов на цвят, опакован с тиксо. На него е изписано „№ 25, плик 2, МИ-2023“, а на гърба на плика има положени подписи – 4 на брой, поставени върху запечатването на плика и върху тях е извършено запечатване с тиксо. В другия край на плика има поставени още 4 подписа, както и син печат МИ20235530201. Пликът е с ненарушена цялост. Подписите на представителите на СИК са поставени под тиксото и тримата представители на СИК, присъстващи в съдебно заседание, извършиха разпознаване на положените от тях подписи. При отваряне на плик № 2 се установи, че в него се съдържат пликове с бюлетини за кмет на кметство (неотносими към настоящото съдебно производство) и такива за кмет на Община Панагюрище. Плик „Кмет на община“ – запечатан с ластик и тиксо, без да е нарушена целостта му и посочен номер на секцията 132000025, с поставени 9 подписа (идентифицирани от присъстващите трима членове в съдебно заседание). В него се съдържат бюлетини за „кмет на община“. Съдът раздели бюлетините с отбелязване за кандидат с № 7 от бюлетините с отбелязване за кандидат с № 72 и отдели и за двамата кандидата спорните и безспорните бюлетини. За кандидат с № 72 – Ж.И.Г. *** се отделиха 90 броя спорни бюлетини, с положени надлежни печати на гърба. Безспорните между страните за този кандидат са 171 броя бюлетини с положени надлежни два броя печати на гърба.

Според методическите указания на ЦИК за определяне на действителните и недействителните гласове и Приложение 3 към тях за определяне на недействителните гласове (бюлетини) при попълване на протокола на СИК се установи, че от спорните бюлетини за кандидат № 72 – Ж.И.Г. не следва да се определят недействителни гласове. Вотът на избирателите е отбелязан със знак „Х“ или „V“, отбелязан е със син химикал, положени са в квадратчето, а където излиза от него не достигат до квадратчето от горния или следващ ред. Вотът на избирателите може еднозначно да се определи. В тази връзка съдът приема, че 261 броя хартиени бюлетини, с посочен на тях кандидат Ж.И.Г., отговарят на боря на записаните за същия кандидат за кмет в протокола на СИК 132000025 (л. 164 от том първи на настоящото дело).

За кандидат с № 7 – Н.И. *** съдът отдели спорните и безспорните бюлетини. Всички бюлетини са с поставени два броя сини печати на гърба им. Безспорни между страните са 50 броя бюлетини, а спорни са 18 броя бюлетини.

По отношение на спорните бюлетини се констатира следното:

 1. Има излизане в долната дясна част на квадратчето, но не достига до долната линия на следващия кандидат, не навлиза;
 2. В долната дясна част излиза от квадратчето на кандидата, но не достига до долната линия, не навлиза в следващото квадратче на следващия ред;
 3. В долна лява част излиза линията от квадратчето, но не достига до долната линия на следващата част, в която е посочен другия кандидат;
 4. В долна дясна част излиза линията от квадратчето, но не достига до следващата линия, в която е посочен следващия кандидат;
 5. В долна дясна част на квадратчето има излизане, без да се достига до долната линия, разграничаваща двамата кандидати;
 6. В горната дясна част има излизане от квадратчето, но не достига до горната линия;
 7. В долната лява част има излизане от квадратчето, без да достига до долната линия;
 8. В горна дясна част и долна лява част има излизане от квадратчето, без да достига нито до горната, нито до долната линия;
 9. Има излизане от квадратчето в долна лява част, без да достига до долната линия;
 10. Има излизане от квадратчето в долна лява част, като линията навлиза след разделителната черта, но не достига до другото квадратче на следващия кандидат;
 11. Има излизане в долна лява част на квадратчето, но не достига до долната линия;
 12. Има излизане в долна дясна част, но не достига до долната линия;
 13. Има излизане от квадратчето в долна лява и долна дясна част, без да достига до долната линия;
 14. Има излизане от квадратчето в долна лява част, без да достига до долната линия;
 15. Има излизане в долна лява част извън квадратчето, без да достига до долната линия;
 16. Има излизане в долна дясна част на квадратчето, без да достига до долната линия;
 17. Има излизане в долна дясна част на квадратчето, но не достига до долната линия;
 18. Има излизане от квадратчето в долна дясна част, но не достига до долната линия.

Според методическите указания на ЦИК за определяне на действителните и недействителните гласове и Приложение 3 към тях за определяне на недействителните гласове (бюлетини) при попълване на протокола на СИК се установи, че от спорните бюлетини за кандидат № 7 – Н.И.Б. не следва да се определят недействителни гласове. Вотът на избирателите е отбелязан със знак „Х“ или „V“, отбелязан е със син химикал, положени са в квадратчето, а където излиза от него не достигат до квадратчето от горния или следващ ред. Вотът на избирателите може еднозначно да се определи. В тази връзка съдът приема, че 68 броя хартиени бюлетини, с посочен на тях кандидат Н.И.Б., отговарят на боря на записаните за същия кандидат за кмет в протокола на СИК № 132000025 (л. 164 от том първи на настоящото дело).

В съдържанието на плик № 2 се установи наличието на друг плик с надпис „Недействителни бюлетини на кмет на община“. Посочената секция е 132000025“. На него има положени 9 подписа. Същият е опакован в амбалажна хартия и с тиксо. Същият е с нарушена цялост. В единия край на плика е извършено механично разрязване на тиксото, с което е облепен, и на амбалажната хартия, в която са увити описаните бюлетини. В другия край е надлежно запечатването, не е нарушена целостта, а само в десния край. Тримата членове на СИК № 132000025 разпознаха своите подписи, които са положили върху опакования плик с недействителни бюлетини. В него се намираха бюлетини за кмет на община Панагюрище – 7 броя, всичките са за кандидата Ж.Г., на гърба им бяха положени 2 броя печати. Между страните не възникна спор относно тяхната установена недействителност.

Следващият плик, който беше изваден от общия плик № 2, опакован отново със същата хартия, залепен с тиксо отзад, не е нарушена целостта му, захванат е по средата с ластик. В лицевата му част е записано „Кмет на община“, посочената е секцията № 132000025. Има положени 10 подписа върху него в предната част под надписа „Кмет на община“. На гърба има отбелязване, записано на ръка, „от машината“. Тримата членовете на СИК разпознаха и посочиха на съда и страните своите подписи, които са положили собственоръчно върху този плик. В същия има бюлетини от машинно гласуване от изборите за кмет на община, с посочена дата 05.11.2023 год. След разделянето им на две купчини за единия и за другия кандидат бяха огледани и преброени от съда. За кандидат с № 7 са налични 15 броя, всички с положен 1 син печат на гърба. За кандидат с № 72 – 54 броя, всички с положен 1 син печат на гърба. Всички бюлетини от машинния вот са в съответствие методическите указания на ЦИК. Същите са в съответствие с цифрите в протокола на СИК № 132000025 (л. 165 от том първи на настоящото дело). Констатираните от съда нарушения са по отношение на извършеното запечатване на плика и на поставените десет, вместо девет подписа върху него.

Следващият плик, който се намира в плик № 2 е опакован с амбалажна хартия и в него се установи съдържанието на бюлетини „Не подкрепям никого“. Номерът на избирателната секция е 132000025. Има положени 9 подписа на предната лицева част под надписите, без записване на гърба му. Запечатването е извършено посредством залепване на тиксо. Не е нарушена целостта на същия плик. Членовете на СИК разпознаха своите подписи, които са положили върху този плик. В него има бюлетина за кмет на община и в нея има отбелязване „Не подкрепям никого“ с леко излизане в долна лява част на квадратчето, без да достига до долната линия. Установената 1 брой бюлетина отговаря на цифрата, посочена в протокола на секцията № 132000025 (л. 163 от том първи на делото).

В последния плик, който се намира в разопакования плик № 2 се установи, че върху него има поставено залепване, принтирано от компютър, с надпис „Община Панагюрище, плик № 2-МИ-Протоколи на СИК № 132000025“, а отдолу надпис „Втори тур на избори за кметове на 05.11.2023 г.“. Върху тази хартия има отбелязан в горен ляв ъгъл знакът на община Панагюрище, цветен. На плика, в предната част, има поставен син кръгъл печат „Община Панагюрище, Общинска администрация“, отдолу „1“. На задната част на плика има поставен син квадратен печат, в който е записано „МИ2023“, на нов ред „5530201“. При залепването на плика в задната част има поставен син печат правоъгълен, в който се чете „СИК М 2023“. На нов ред отдолу печатът съдържа „PAZ00025“. Върху запечатаната част на плика и върху този печат вкл. има положени подписи – 9 броя. В другата част на плика, по-далече от запечатването, има поставени 3 подписа. Не е нарушена целостта на плика. Тримата членове на СИК удостоверяват, че техните подписи са положени върху плика. В него бе намерено следното:

 1. Протокол за Избирателна секция № 132000025 за предаване и приемане на изборни книжа и материали на СИК/ПСИК за съхранение в общинската администрация в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г. Протоколът е образец по чл. 445, ал. 7 от ИК. Същият не е в оригинал, а изготвен под индиго. Протоколът е съставен от членовете на комисията към общината С. У., Р. К. и П. Н. с положени три подписа срещу тях. Изготвен на 06.11.2023 г. в 01:53 часа в Попинци. От неговото съдържание се установява:

В т. 1 е записано, че се предават за съхранение запечатан чувал (торба) с поставени в него бюлетините и останалите книжа и материали на СИК/ПСИК, получени по реда на чл. 215, ал. 1 от ИК. Срещу него е посочено с цифри, че същият е 1 брой.

В т. 2 от протокола се удостоверява, че е предаден плик с екземпляри от протоколите на СИК, предназначени за съхранение в общинската администрация. Протоколът е за предаването и приемането на изборните книжа и материали по чл. 215, ал. 4 от ИК и протокола за предаване на сгрешен формуляр от протокола на СИК (ако е съставен такъв). В плика се поставя и протоколът при установена липса на изборни книжа в плика и при установяване, че чувалът (торбата) на СИК/ПСИК е с нарушена цялост (ако е съставен такъв). Посочено е, че пликът се запечатва при съставянето на този протокол. Дописано е на ръка и върви в същата кутийка надолу, следното:  + ПР 82-МИ; +чернова в оригинал – 2 броя; + видеонаблюдение; + печат. Със звездичка на следващото място е отбелязано „черновите са нечетливи“. Описването на съдържанието на предадените документи продължава надясно със написано на ръка +недействителни бюлетини КК – 2 броя; +бюлети от машина КК; +знак за същото, след което е изписано КО; +недействителни КО; +бюлетини не подкрепям никого; + бюлетини на КО; + бюлетини КК.

На същия протокол има положен подпис срещу секретар на СИК/ПСИК М. , член на СИК/ПСИК ПопГ.а, след което, под този ред, има подпис срещу името С. Т.. На гърба на листа няма никакво отбелязване.

 1. Изготвен под индиго констативен протокол от 06.11.2023 г. от членове на СИК/ПСИК № 132000025, с посочени имена 1. С. Т., 2. Г. М., 3. М. П.. В констативния протокол е посочено, че членове на комисията по чл. 445, ал. 7 от ИК са С. У., Р. К., П. Н.. Посочено е, че се са констатирали, че чувалът (торбата) на СИК/ПСИК е с нарушена цялост, съответно са установили липса на изборни книжа в плик № 2-МИ-протоколи на СИК № … (без отбелязване), съответно са установили липса на материали на пакет с надпис (устройство за видеонаблюдение на СИК № …“. В частта, където се описва в какво се състои нарушението, е изписано на ръка „Хартиената лепенка не е залепена с лепило върху канапа“. Констативният протокол приключва с три подписа на членовете на СИК, няма поставени срещу тях имена, същите са удостоверени в началото, и поставени три подписа на членовете на комисията от общинската администрация срещу имената на лицата. На гърба на листа няма нищо.
 2. Протокол на СИК в Избирателна секция № 132000025. Същият е екземпляр за общината с пореден № 1320000000520025. Приложение № 103-МИ-хм. Същият е копие, изготвено от оригинал, най-вероятно отново изготвен под индиго. Същият протокол е за гласуване в посочената секция с хартиени бюлетини и с бюлетини от машинно гласуване за избиране на кмет на община Панагюрище, изготвен на 05.11.2023 г. в 21:30 часа, от СИК в състав, посочен поименно с 9 членове. Председателят се чете С. И. Т.. Останалите се разчитат трудно. Същият протокол е съставен за установяване на резултатите от гласуване в секцията за кмет на община. Посочено е, че изборът е започнал в 07:00 часа на 05.11.2023 г. и е завършил в 20:00 часа. При отварянето на избирателните кутии и на резултатите от гласуването, са присъствали следните лица извън членовете на СИК, и са посочени четири имена – лично и фамилно. В част първа от протокола, наименован „брой на получените бюлетини по реда на чл. 215 от ИК“ е изписано с думи и с цифри 900. В графа „данни от избирателния списък, брой на избиратели“ е изписано с думи и с цифри 780. Същият отговаря по съдържание на приложения по делото протокол Избирателна секция № 132000025 (от л. 162 от л. 166 от том първи на делото).
 3. Протокол № 1320575800720001, Приложение № 103-МИ-хм, на СИК в Избирателна секция № 132000025, Община Панагюрище, кметство Попинци, в която е гласувано с хартиени бюлетини и с бюлетини от машинно гласуване за избиране на кмет на кметство.
 4. Протокол без посочен номер в него за СИК в Избирателна секция № 132000025, в която е гласувано с хартиени бюлетини и с бюлетини от машинно гласуване за избиране на кмет на община Панагюрище от 05.11.2023 г. в населено място Попинци. Има изписване по дължината на всички страници, че е чернова.
 5. Протокол чернова за „кмет на кметство“.
 6. Протокол чернова за кмет за кметство Попинци от 05.11.2023 г.
 7. Протокол за предаване и приемане на специализирано устройство за машинно гласуване. Видно е, че същият е изготвен в оригинал, със свежи подписи, положени от председателя и секретаря на СИК и от „Сиела Норма“ АД. Протоколът е съставен на 04.11.2023 г. в 14:41 часа, в Избирателната секция № 25, Община Панагюрище, в което е удостоверено, че е получена машина за гласуване, батерия и т.н., изброени в 7 точки.
 8. Протокол за предаване и приемане на специализирано устройство за машинно гласуване, изготвен от председателя и секретаря на СИК, с положени от двамата подписи, и от „Сиела Норма“ АД с положен подпис. Протоколът е изготвен от 05.11.2023 г., в 08:10 часа, с който са предадени и приети изброените от т. 1 до т. 4 устройства, във връзка с извършеното машинно гласуване в тази секция.
 9. Констативен протокол, изготвен от 05.11.2023 г., 07:15 часа, в Избирателна секция № 25, Община Панагюрище. Поставени са подписи от председателя и секретаря на СИК и от „Сиела Норма“ АД, в който е посочено, че „Специализирано устройство с посочен номер с последни цифри 73, не стартира, спря да работи в 07:15 часа“. В останалите четири точки са описани дейностите, които са предприети във връзка със спирането на машинното устройство.
 10. Протокол за предаване и приемане на избирателен списък в изборите на общински съветници и кметове на 29.10.2023 г. за Избирателна секция № 132000025. Същият е изготвен в оригинал, съставен на 04.11.2023 г., в 13:50 часа, в същата избирателна секция в с. Попинци. Приложение № 82-МИ. В него е посочено, че избирателният списък, който е получен, е за начален брой избиратели 782; 2-ма са посочени като заличени избиратели. С черта е направено отбелязване, че няма брой дописани избиратели. Общият брой на избирателите, посочени в т. 1, т. 2 и т. 3 е изписан с цифра 780 общо. В долните части няма друго отбелязване. Отбелязано е, че няма попълване. Подписан е от кмета, определеното длъжностно лице от общината, член на ОИК, председател/зам.-председател на СИК.
 11. Протокол за предаване и приемане на изборни книжа и материали на СИК в изборите за общински съветници и за кметове на 29.10.2023 г. за Избирателна секция № 132000025. Същият е в оригинал. Приложение № 85-МИ. Изготвен е на 04.11.2023 г., в 13:55 часа, в посочената избирателна секция в Попинци. Посочено е, че са получени две  избирателни кутии за хартиени бюлетини и за машинно гласуване, две кутии за отрязъците с номерата от хартиените бюлетини. Отбелязано е, че няма хартиени бюлетини за гласуване за общински съветници. Срещу броя на хартиените бюлетини за гласуване на кмет на община, запечатани по начина, определен от ЦИК, е изписано словом и цифром 900. Отбелязани са номерата на бюлетините по кочани. Започват с № 10020501 и последната цифра, която е посочена за тях е до № 10021400. Същите са описани подробно от кой до кой номер започват и приключват в същата колона. На следващо място за „Хартиени бюлетини за гласуване за кмет на район“ е отбелязано, че няма такива с отметка. За „Хартиени бюлетини за гласуване за кмет на кметство, запечатани по начина, определен от ЦИК“, е направено отбелязване с цифра и с думи 900. В графа „Ролки специализирана хартия за бюлетини от машинно гласуване“ е отбелязано 2 броя. Списък за допълнително вписване на придружителите – 1 брой. На следващо място в протокола е записано, че списъкът на заличените лица е 1, посочено словом и цифром. В графа „Формуляр на протокола на СИК за установяване на резултатите от гласуване за общински съветници, запечатани в плик по начин да се види само фабричния номер“ няма никакво отбелязване. На следващо място „Формуляри на протоколи на СИК за установяване на резултатите от гласуване за кмет на община/район/кметство, всеки запечатан в отделен плик по начин, позволяващ да се види само фабричния номер“ са изписани два фабрични номера – № 1320000000520025 и № 1320575800720001. В графа „Бланки чернови за отразяване на резултатите от преброяване на предпочитанията за кандидатите“ е направена отметка, че няма такива. В графа „Формуляри на чернови на протоколите на СИК“ е направена отметка, че има 2 броя, отбелязано е цифром и словом. В графа „Формуляр на списък на лицата, получили копие от подписания протокол на СИК за установяване на резултатите от гласуването“ с думи и цифри е вписано, че е един. „Образци на декларации, които се подават от избиратели, вписани в допълнителната страница на избирателния списък в изборния ден – Приложение № 80-МИ“ са посочени 5 броя словом и цифром. „Отличителни знаци на членовете на СИК“ са посочени 9 броя словом и цифром. „Печат на СИК“ е посочен 1 брой, за копирни апарати е посочен 1 брой. „Средства за извършване на видеозапис по време на броенето и съставянето на изборните протоколи“  е посочен 1 комплект. За техника, консумативи и други помощни технически материали е отбелязано т. 1 – т. 16 МУ. Има положени накрая три подписа.
 12. Ксероксно копие, състоящо се от 6 страници, наименовано „Протокол на СИК в Избирателна секция № 132000025“, същият е Приложение № 103-МИ-хм, в която е гласувано с хартиени бюлетини и с бюлетини от машини за избиране от кмет на кметство. Съдът установи, че същият е чернова и след ксерокопирането му бе приложен по делото.
 13. Ксероксно копие на протокол от 6 страници на СИК в Избирателна секция № 132000025, който е Приложение № 103-МИ-хм, в която е гласувано с хартиени бюлетини и бюлетини от машинно гласуване за избиране на кмет на община Панагюрище, кметство Попинци, населено място км. Попинци. Видно е, че същият е ксероксно копие, съставен е на 05.11.2023 г. от СИК в състав, посочен от 9 членове, с четливи имена изписани, с председател С. И. Т.. В него е посочено, че изборът е започнал в 7:00 часа на 05.11.2023 г. и завършил в 20:00 часа на 05.11.2023 г. При отваряне на избирателните кутии са присъствали: посочени са пет лични и фамилни имена на лица, които не са членове на СИК.
 14. Бял плик, надписан ръчно „Начален отчет, пин код, доклад за системна информация, диагностичен доклад“. На гърба е запечатан с лепенка с посочен код 132000025. Същият е запечатан само с лепенката. Не е направено запечатване на самия плик с отлепване на лентата за горното залепване. При отваряне на плика сеустанови, че в него има диагностичен доклад от 07:46 часа от машинно гласуване с посочен номер на устройство № 73. Установените доказателства в същия плик, съдът счита, че не следва да бъдат описвани, тъй като не са относими към спора.
 15. Бял плик, горе вляво знак на община Панагюрище, с черни букви печатно е написано „Община Панагюрище печат на СИК“. Същият е запечатан на гърба от край до край, не е нарушена неговата цялост. Съдът извърши разрязване на същия и в него установи, че е наличен един брой печат. Извърши се проверка, чрез поставяне на печата на бял лист, дали съответства на поставения надпис и същият е с надпис СИК МИ 2023, отдолу PAZ200025.

При така описаното съдържание на последния плик, който се намира в разопакования плик № 2 съдът установи съдържание, което с оглед методическите указания и Решението следва да е поставено в изборния чувал. Тези изборни книжа са положени в нарушение на задължителните указания на ЦИК по окомплектоването им, поради което е налице нарушение на глава V от методическите указания и Решението.

По отношение на приложеното по делото ксероксно копие, състоящо се от 6 страници, наименовано „Протокол на СИК в Избирателна секция № 132000025“, същият е Приложение № 103-МИ-хм, в която е гласувано с хартиени бюлетини и с бюлетини от машини за избиране от кмет на кметство следва да се отбележи, че възраженията на жалбоподателя за неправилното му попълване, предвид нанесените в него поправки и зачертавания, са неоснователни. Същият е чернова и вследствие на извършени проверки и пресмятания, информацията от него е пренесена в Протокол на СИК в Избирателна секция № 132000025“. В методическите указания и в решението на ЦИК не е упоменато, че при неправилно попълване на черновата е налице нарушение на изборната процедура. В този ред на мисли съдът следва да отбележи, че след като на него има фабрично отпечатване „чернова“ то същият се ползва като такава и на нея е позволено да се извършват корекции.

В глава IV „Установяване на резултатите от гласуването и попълването на протоколите на СИК“, т. 2 от методическите указания са дадени предписания, че при попълване на протоколите от СИК не следва да се допускат грешки. В случай на сгрешен протокол на СИК е разписана процедура по уведомяването на ОИК и последващите действия на общинската избирателна комисия. В протокола на СИК в Избирателна секция № 132000025“ (л. 380 – л. 382 от том втори на делото), в т. 3 срещу „Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирателния списък (част I и част II), включително и подписите в допълнителната страница (под чертата)“ при изписването на цифрата словом и цифром са направени корекции и е извършено зачертаване и поправяне на данните. Отбелязано е „поправката е наша“. В този случай също е налице нарушение при попълването на протокола на СИК от Избирателна секция № 132000025, предвид посочената в този абзац глава от методическите указания на ЦИК. Допуснати са грешки при попълването му,, което в разрез с указанията на ЦИК. Не са представени доказателства за уведомяването на ОИК за сгрешения протокол и извършване на последващите действия от страна на ОИК по връщането му и предаване на новия протокол.

От представеното по делото заключение на вещите лица, извършили повторно преброяване на бюлетините, с които е осъществено гласуването за избор на кмет на община Панагюрище за всяка една от избирателни секции № 132000001, № 132000003, № 132000005, № 132000007, № 132000009, № 132000010, № 132000012, № 132000014, № 132000018, № 132000020, № 132000023, № 132000025, № 132000026, № 132000027, без СИК №132000025, се констатират разлики спрямо публикуваните сканирани протоколи на СИК на интернет страницата на Централната избирателна комисия, за посочените избирателни секции, но същите са минимални и не повлияват на крайния резултат, установен от ОИК – Панагюрище в оспореното решение.

С оглед извършените от съда констатации, в т. ч. направеният оглед на чувал от СИК №132000025, на плик № 2 и повторното преброяване на всички налични изборни бюлетини от СИК №132000025, се установиха редица нарушения по процедурата, касаеща провеждането на избор на кмет на Община Панагюрище на втори тур на 05.11.2023 год. Извършените поправки в протокола на същата СИК е в нарушение на чл. 441, ал. 2 от ИК, на Решението и методическите указания на ЦИК. Също така не е спазено Решението и методическите указания на ЦИК относно окомплектоването на изборните книжа и запечатване на чувала, всички описани детайлно в мотивно-съобразителната част на настоящия съдебен акт. В тази насока е Решение № 13 от 28.11.2013 год. по конституционно дело № 14 от 2013 год. на Конституционния съд, според което, за да бъдат обявени изборите за незаконни, трябва да се констатира, че са едновременно налице две предпоставки: съществени особено тежки нарушения на изборния процес, относими към основополагащите демократични принципи на избирателното право (общо, равно и пряко избирателно право с тайно гласуване – чл. 10 от Конституцията) и тежестта на тези нарушения да е от такова естество, че да е невъзможно да се установи действителната воля на избирателите.

Чрез така установените нарушения се доказаха твърденията на жалбоподателя за неспазване на изборния процес и проведе успешно проведеното производство по реда на чл. 193 от ГПК, във връзка с чл. 144 от АПК, по оспорване истинността на Решение № 138-МИ от 06.11.2023 год. на ОИК – Панагюрище, с което е обявен за избран за кмет на Община Панагюрище, област Пазарджик, на втори тур Ж.И.Г..

Установените от съда нарушения на изборния процес са съществени. С нормите на ИК са въведени изисквания, спазването на които дава гаранция, че изборите са проведени без нарушения. В случая тези изисквания са нарушени. При така установените нарушения на изборния процес, на осн. чл. 459, ал. 10 от ИК, следва да се отмени Решение № 138-МИ от 06.11.2023 год. на ОИК – Панагюрище и избора за кмет на Община Панагюрище, проведен на втори тур на 05.11.2023 год. да се обяви за недействителен.

Предвид изхода от спора и съгласно заявените искания, съдебно-деловодни разноски следва да бъдат присъдени на оспорващия Н.И.Б., чиято жалба е уважена. Видно от доказателствата по делото жалбоподателя е представил доказателства за заплащане възнаграждения за вещи лица, в общ размер на 990,00 (деветстотин и деветдесет) лева. Същите, на осн. чл. 143, ал. 1 от АПК, следва да се възложат на ответната страна – издател на оспореното решение.

Воден от гореизложените съображения и на основание чл. 459, ал. 10, предл. второ от Изборния кодекс, Административен съд – Пазарджик, VІІ-и състав,

Р Е Ш И:

 ОБЯВЯВА ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН по жалбата на Н.И.Б., ЕГН **********, в качеството му на кандидат за кмет на Община Панагюрище, допуснат до втори тур с Удостоверение за регистрация № 98 от 26.09.2023 год., с адрес: гр. Панагюрище, ул. ***, избора на кмет на Община Панагюрище, на втори тур, проведен на 05.11.2023 год., обективиран в Решение № 138-МИ от 06.11.2023 год. на Общинска избирателна комисия – Панагюрище.

ОСЪЖДА Общинска избирателна комисия – Панагюрище да заплати на Н.И.Б., ЕГН **********, с адрес: ***, сумата от 990,00 (деветстотин и деветдесет) лева, представляваща сторените в производството съдебно-деловодни разноски за възнаграждения за вещи лица.

На основание чл. 459, ал. 8 от ИК, настоящото решение подлежи на обжалване с касационна жалба, пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

На основание чл. 138, ал. 3 АПК препис от решението незабавно да се изпрати на страните по реда на чл. 137 АПК.

Вижте още

ПРЕДСТОИ да отбележим деня, посветен на борбата с тормоза сред учениците

Както всяка година, в последната сряда на февруари ще бъде отбелязан денят, посветен на борбата …

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да Ви покажем съдържанието, което Ви интересува. Използвайки този сайт, Вие се съгласявате с нашите условия.