"Асарел-Медет" АД и р.Луда Яна в Панагюрище "Асарел-Медет" АД и р.Луда Яна в Панагюрище архив oshtepan.com

Становища на РИОСВ – Пазарджик и „Асарел-Медет“ за мъртвата риба

Написана от  Четвъртък, 15 Май 2014 09:57
От седмица насам се вдига медиен шум от различни сайтове, местни, регионални и тук-там някои национални издания и радиа по повод откритата мъртва риба в река Банска Луда Яна. Очаквано за всички пишещи изглежда, че „виновникът“ е „Асарел-Медет“ АД. „А дали е така? Кой ще ни каже?“, пее Васил Найденов. За конкретния случай отговор дават РИОСВ – Пазарджик и „Асарел-Медет“ АД с официални становища на интернет страниците си.
1.     СТАНОВИЩЕ НА РИОСВ – Пазарджик от 13 май 2014 г.
„На 08.05.2014 г., след получен сигнал от тел.112 за наличие на мъртва риба в река Банска Луда Яна, експерти на РИОСВ Пазарджик, съвместно с експерти на РЛ към ИАОС извършиха незабавна проверка на поречието на р. Банска Луда Яна и изградените там хидротехнически съоръжения, експлоатирани от „Асарел Медет”АД, гр. Панагюрище. Установено е наличие на единични бройки мъртва риба по горното течение на р. Банска Луда Яна. Взети са водни проби от следните места : р. Банска Луда Яна – на моста в с. Баня, р. Банска Луда Яна – преди вливане на р. Гергицовска, р. Панова – преди вливане в р. Асарелска, след площадката на «Асарел Медет»АД, р. Асарелска (м. «Реките») и р. Свинарски дол, след площадката на «Асарел Медет»АД и от изход Пречиствателна станция за руднични води на „Асарел Медет”АД, гр. Панагюрище. Изпитванията на характеристиките на водите се извършват и към този момент от Изпълнителна агенция по околна среда – гр. София.
При проверката се констатира следното:
1. Установено е наличие на единични бройки мъртва риба по течението на р. Банска Луда Яна. Взета е вода проба от р. Банска Луда Яна при моста на с. Баня. Замерените моментни показатели рН-7.76 и Електропроводимост 1.186 mS/с показват леко превишение на стойностите на допуск по показател Електропроводимост. Повишената мътност, следствие от падналите дъждове, оказва влияние върху този показател.
2. Баражи №№ 1 и 2 на р. Панова (за замърсени дренажни води) функционират нормално. Дренажните води постъпват в хвостопровода. Осигурен е достатъчен ретензионен обем.
3. Язът над противофилтрационната завеса на р. Свинарски дол (ляв приток на р. Панова) акумулира формиралите се дренажни води. Съоръжението функционира нормално – нивото на дренажните води е около един метър под преливния ръб.
4. Не се констатира заустване на отпадъчни води в р. Панова.
5. Взета е водна проба от р. Панова, местност „Реките”. Моментните показатели на водата : рН – 6,50; електропроводимост – 0,286 mS/sm; без мирис не индикират замърсяване и са в границите на стойност на допуск.
6. Баражи №№ 2 и 3 на р. Асарелска (за замърсени дренажни води) функционират нормално. Дренажните води постъпват в тръбопровод до водоем „богати разтвори”. Осигурен е достатъчен ретензионен обем.
7. Взета е водна проба от р. Асарелска, местност „Реките”. Моментните показатели на водата : рН – 6,93; електропроводимост – 0,453 mS/sm; без мирис не индикират замърсяване и са в границите на стойност на допуск.
8. Проверена е пречиствателната станция за руднични води /ПСРВ/ на „Асарел Медет”АД. Не са констатирани отклонения в технологичния режим на станцията и извършвания собствен мониторинг. Взета е водна проба за анализ от изход ПСРВ: рН 6.20 и електропроводимост 1.850 mS/sm.
9. Предвид прогнозите за влошаване на метеорологичните условия и предстоящи валежи, на „Асарел Медет”АД е предписано ежедневно да представят в РИОСВ- Пазарджик резултатите от извършвания мониторинг на повърхностни води за цитирания район.

2.     СТАНОВИЩЕ на „Асарел-Медет“АД:
1. В „Асарел-Медет“АД не е имало промишлена авария.
2. Хидротехническите съоръжения на дружеството работят надеждно и функционират съгласно технологичната схема на експлоатация. Не са регистрирани отклонения по показателите, предавани от автоматичните мониторингови станции.
3. На 8 май 2014 г., по подаден сигнал до Община Панагюрище и РИОСВ – гр. Пазарджик, експерти на екоинспекцията, съвместно с акредитираната регионална лаборатория от Пазарджик и представители на Община Панагюрище, извършиха проверка на място в с.Баня, по поречието на р. Банска Луда Яна и всичките й притоци, включително на територията на „Асарел-Медет“АД,  както и на всички съоръжения в дружеството за наличие на аварийни ситуации, нерегламентирани зауствания или индикации за потенциален екологичен проблем. По време на инспекцията на територията на „Асарел-Медет“АД, съгласно констативен протокол на РИОСВ №04-24/08.05.2014г., не са установени никакви отклонения.
4. Проверка  от страна на Ловно-рибарско дружество „Глиган“ е извършена на 9 май 2014 г. по поречието на р. Луда Яна  от  с. Баня до с. Попинци. Не е установено наличие на мъртва риба.
5. Дружеството спазва екологичните норми и емисионните ограничения, като разполага с три пречиствателни станции – за отпадно-битови, руднични и дренажни води. По наша информация нито едно друго промишлено предприятие /с изключение на „Оптикоелектрон“/, както и животновъдните и земеделски ферми по течението и водосбора на река Луда Яна, нямат изградена пречиствателна станция.

9 май 2014 г.
ГЕНЕРАЛЕН ДИРЕКТОР НА „АСАРЕЛ-МЕДЕТ“АД
/инж. Делчо Николов/
ПРОКУРИСТ НА „АСАРЕЛ-МЕДЕТ“АД
/Иван Дончев/

Колкото до името „К.Дичев“, цитирано тук-таме, че се представяло от името на „Гражданско движение за борба с организираната престъпност“, възниква питането дали това не е същото лице, което преди повече от 10 години беше в НПО „Зелени Балкани“? После в някаква друга организация…? Ако лицето е едно и също, макар почеркът да го подсказва, но не го доказва, няма нищо необичайно. Паметливите би било добре да си спомнят медийния шум от „Зелени Балкани“, който се раздуха преди повече от 10 години около Горското в Панагюрище. Направените проверки тогава контрираха с факти всички твърдения на лицето „К.Дичев“. 
Пак преди години, във връзка с открития арсен във водата на с.Поибрене, на посещение в община Панагюрище идва дори представител на Зелените в Европейския парламент. И така нататък...


Оценете
(1 глас)

Оставете коментар

Моля убедете се, че всички задължътелни полета (маркирани със звезда) са попълнени. Не е разрешен HTML код.

Абониране

Въпроси