Моменти от работата по изпълнение на проекта в ДГ "Звънче" Моменти от работата по изпълнение на проекта в ДГ "Звънче" СНИМКИТЕ са предоставени от ръководството на градината

В ДГ"Звънче" - Панагюрище активно работят за ранно обхващане и приобщаване на децата от уязвимите групи в предучилищното образование

Написана от  Понеделник, 27 Юли 2020 08:18
    
През учебната 2019/2020 година ДГ „Звънче” участва в Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“
по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014 – 2020 г.”
     Основната цел на проекта е навременното ранно обхващане и приобщаване на децата от уязвимите групи в системата на предучилищното образование, подкрепа на достъпа им до качествено образование, на социалното им приемане и сближаване за изграждането им като пълноценни граждани и за успешна професионална, социална и личностна реализация.
       В ДГ „Звънче” се осъществяват следните дейности по проекта:
     Дейност 1. Допълнително обучение по български език в съответствие
с индивидуалните образователни потребности на всяко дете от уязвими групи
чрез обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие:
·         разработени са специализирани методики, основани на играта,
за обучение по български език на децата, които не владеят
добре български език –
ефективно средство за социално приобщаване в групата на връстниците;
·         осигурени са софтуерни програми за обучение на децата,
които не владеят добре български език – за всички възрастови групи (3-6-годишни);
·         образователният процес се провежда задълбочено
с най-съвременни дидактични средства: учебни комплекти с многофункционални магнитни табла, интерактивни, дидактични и театрализирани игри, дървени и картонени пъзели, образователни табла, красиви книжки и театрални аксесоари.

       Дейност 2. Провеждане на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа на децата от уязвими групи, включително обезпечаване на средствата за такси за детската градина (преодоляване на икономически бариери за включване и премахване на една от най-значимите причини за неучастие в предучилищното образование); назначаване на образователен медиатор, осигуряване на учебни материали, пособия, помагала и др.

       Дейност 3. Осъществяване на обучения:
·         на учители:
ü  за придобиване на компетенции за прилагане на специализирани методики („Утринна приказка” и др.), основани на играта, за обучение по български език;
ü  за придобиване на компетенции за прилагане на скрининг тест за ранно оценяване на потребностите на децата от 3 години до 3 години и 6 месеца, определяне на риск от обучителни затруднения и тяхната превенция;
·         на непедагогически персонал – образователен медиатор и други заинтересовани страни (родители, ромски лидери или представители на ромската общност):
ü  за придобиване на компетентности за прилагане на форми и методи на работа за успешно взаимодействие между семейството и детската градина.

     Дейност 4. Реализиране на дейности за педагогическа, психологическа и социална подкрепа за родители на деца от уязвими групи и за формиране у тях на мотивация за активно приобщаване на децата им в системата на предучилищното образование, в т.ч. чрез дейността на образователния медиатор и представители на ромската общност.

       Дейност 5. Провеждане на дейности за изграждане на положителни обществени нагласи към предучилищното образование и за недопускане на дискриминация; мотивация на родителите за активно сътрудничество между семейството и детската градина.
       През летния период се организира подкрепяща среда за включващо образование на открито.

Във вътрешния двор на детската градина е създадена уютна,
привлекателна обстановка за провеждане на допълнителните форми
за обучение по български език. Децата се чувстват комфортно и работят ентусиазирано,
разположени край нови масички.
     Успешното изпълнение на проекта в ДГ „Звънче” осигурява образователното приобщаване на децата от уязвими групи, формира положителното им отношение към училището и създава мотивация за учене и успех. Родителите са активизирани за ползотворно сътрудничество с детската градина и осъзнават значимостта на предучилищното образование за развитието на подрастващите, разказа директорът на ДГ "Звънче" г-жа Мария Рендакова.
Оценете
(0 гласа)
ОщеПан

Създател на OshtePan е Павлина Вайсилова.
Основната цел на този сайт е да повиши и разнообрази информираността на местната общност в различни сфери от живота с точни факти.

Уеб сайт: www.oshtepan.com

Оставете коментар

Моля убедете се, че всички задължътелни полета (маркирани със звезда) са попълнени. Не е разрешен HTML код.

Абониране

Въпроси