Възможност за обучение на над 50-годишни хора чрез процедура "Ваучери за заети лица"

Написана от  Вторник, 09 Април 2019 19:31
 Проект предоставя възможност на всяко заето лице в България, което е на трудов договор в предприятия извън държавната администрация, 
да се включи
в курсове за придобиване на професионална квалификация по професии и/или обучения по ключови компетенции - чужд език или дигитална компетентност. Безвъзмездното финансиране по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР) е в размер на 50 % от стойността на ваучера, като останалите 50 % се доплащат от обучаваното лице.
Допустимите лица са следните: - лица на трудов договор с придобита средна или по-ниска степен на образование (без ограничение във възрастта); - лица на трудов договор над 54 г. (навършили 55 г.) с висше образованиe.
ВАЖНО: Заети лица, придобили степен на висшето образование, са допустими, само ако са навършили 55 г.
Всяко заето лице, има право за периода на изпълнение на ОП РЧР 2014 - 2020 да премине само едно обучение по професионална квалификация с ваучер и само едно обучение по ключови компетентности с ваучер. Обучението по ключова компетентност може да бъде общуване на чужди езици – КК 2 или дигитална компетентност - КК 4.
ВАЖНО: През периода на изпълнение на проекта лицата могат да се включат последователно в курс за професионална квалификация и ключова компетентност и обратното, като за всяко обучение следва да се подаде ново заявление. Лицата не могат да се обучават едновременно в курс за професионално обучение и в курс за придобиване на ключова компетентност.
НАЧИН ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА УСЛУГАТА
Заявление се подава всеки работен ден, между 8.30 ч. и 17.00 ч по електронен път или на хартия - лично в ДБТ.
Към Заявлението се предоставят следните копия на документи, заверени лично с текст ”Вярно с оригинала” и подпис на лицето:
  • копие/я на документ/и за завършено образование и приложение/я към тях. Документите за завършено образование, издадени в чужбина следва да бъдат преведени и легализирани;
  • копие/я на документ/и за допълнителни квалификации и преминати обучения.
ВАЖНО: Изискването за легализация на дипломи за висше образование или друг академичен документ, не се отнася за документите и приложенията към тях, с изключение на европейското дипломно приложение, издадено от висшите училища в страните - членки на Европейския съюз, Исландия, Норвегия, Лихтенщайн и Швейцария. Същите трябва да бъдат придружени единствено с превод на български език от лице, сключило договор за извършване на преводи с Министерството на външните работи.
Извършва се проверка за съответствие на подадените заявления с условията за допустимост по проекта, след което ДБТ уведомява одобрените и неодобрените кандидати по посочения от тях начин. Одобрените лица, в срок до 5 работни дни от уведомяването, се явяват лично в ДБТ за издаване на уведомление, за избор на Доставчик на обучението (ДОб), в което желаят да се включат.
Лицата могат да избират обучаваща институция от посочения на електронната страница на Агенция по заетостта Списък с доставчици на обучение, които ще предоставят професионално обучение и/или обучение по ключови компетентности на лица по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”. Изборът следва да бъде в съответствие с Информацията за заети лица, публикувана на сайта на АЗ.

РЕЗУЛТАТ ОТ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА
На лицата се предоставят поименни ваучери за включване в курсове за придобиване на професионална квалификация и/или ключови умения, в зависимост от посоченото в заявлението желание.
Приносителите на ваучери задължително сключват договор за обучение с избрания от тях Доставчик. ДОб е длъжен да издаде разходооправдателен документ на обучаемото лице за получената от него сума в размер на 50 % от стойността на ваучера в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и Закона за ДДС (ако е приложим).

СРОК ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА
Заявление за получаване на ваучери могат да бъдат подавани до изчерпване на финансовия ресурс по проекта.
Оценете
(0 гласа)
ОщеПан

Създател на OshtePan е Павлина Вайсилова.
Основната цел на този сайт е да повиши и разнообрази информираността на местната общност в различни сфери от живота с точни факти.

Уеб сайт: www.oshtepan.com

Оставете коментар

Моля убедете се, че всички задължътелни полета (маркирани със звезда) са попълнени. Не е разрешен HTML код.

Абониране

Въпроси