Политика
До 30 юни 2014 г. Министерски съвет, съвместно с Националното сдружение на общините в Р България, трябва да разработи Методика за изготвяне на план-сметката с необходимите разходи за дейностите и за видовете основи, които служат за определяне размера на таксата „битови отпадъци”.

Абониране

Въпроси