В.Зумпалова-Ралчева и кофи В.Зумпалова-Ралчева и кофи oshtepan.com

Решението на Общински съвет - Панагюрище за такса смет

Написана от  Събота, 30 Ноември 2013 18:16
 Р Е Ш Е Н И Е   №442
 На Общински съвет – Панагюрище, прието назаседание от 28.11.2013 г., Протокол №31

ОТНОСНО: Приемане размера на Такса битови отпадъци (ТБО) в Община Панагюрище за 2014 година и План –сметка за необходимите разходи за управление на отпадъците през 2014 година.
Предложение от Кмета на община Панагюрище вх.№ОС-02-919/22.11.2013г.
 
На основание  чл.67 от ЗМДТ и чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА,
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ     Р Е Ш И:

            1. Одобрява и приема размера на Такса битови отпадъци за 2014 г., както следва:
Длъжници/Вид услуга

Размер

Мярка

 
Град Панагюрище

 
За жилищни и вилни имоти на физически и юридически лица, в т. ч.

2,10 
За сметосъбиране и сметоизвозване

1,00 
За изграждане, поддържане, експлоатация и закриване на депата за БО

0,80

 
За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване

0,30

 
За незастроени жилищни парцели, в т. ч.

2,30 
За сметосъбиране и сметоизвозване

0,80 
За изграждане, поддържане, експлоатация и закриване на депата за БО

0,85

 
За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване

0,65

 
За жилищни и вилни имоти, ползвани за дейности по Търговския закон - в/у данъчна оценка

5,70 
За сметосъбиране и сметоизвозване

2,25 
За изграждане, поддържане, експлоатация и закриване на депата за БО

1,95

 
За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване

1,50

 
За нежилищни имоти на база отчетна стойност на активите

15,70 
За сметосъбиране и сметоизвозване

11,80 
За изграждане, поддържане, експлоатация и закриване на депата за БО

2,30

 
За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване

1,60

 
За нежилищни имоти на база декларирани вид и брой съдове за БО

х

 
Един контейнер тип "Ракла" 1.1 м3

2000,00

лв.

 
Един брой кофа тип "Мева"  110 l

480,00

лв.

 
За изграждане, поддържане, експлоатация и закриване на депата за БО

2,30 
За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване

1,60

 
Тарифа за депониране на битови и неопасни отпадъци за 1м3 без дължимите отчисления по ЗУО

8,00

лв.

 


 
За останалите населени места в община Панагюрище

 
За жилищни и вилни имоти на физически и юридически лица, в т. ч.

4,70 
За сметосъбиране и сметоизвозване

2,50 
За изграждане, поддържане, експлоатация и закриване на депата за БО

1,20

 
За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване

1,00

 
За незастроени жилищни парцели, в т. ч.

2,30 
За сметосъбиране и сметоизвозване

0,80 
За изграждане, поддържане, експлоатация и закриване на депата за БО

0,85

 
За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване

0,65

 
За жилищни и вилни имоти, ползвани за дейности по Търговския закон - в/у данъчна оценка

5,70 
За сметосъбиране и сметоизвозване

2,25 
За изграждане, поддържане, експлоатация и закриване на депата за БО

1,95

 
За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване

1,50

 
За нежилищни имоти на база отчетна стойност на активите

15,70 
За сметосъбиране и сметоизвозване

11,80 
За изграждане, поддържане, експлоатация и закриване на депата за БО

2,30

 
За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване

1,60

 
За нежилищни имоти на база декларирани вид и брой съдове за БО

х

 
Един контейнер тип "Ракла" 1.1 м3

2000,00

лв.

 
Един брой кофа тип "Мева"  110 l

480,00

лв.

 
За изграждане, поддържане, експлоатация и закриване на депата за БО

2,30 
За поддържане чистотата на териториите за обществено ползване

1,60

 
Тарифа за депониране на битови и неопасни отпадъци за 1м3 без дължимите отчисления по ЗУО

8,00

лв.

 
            2. Приема План–сметка за необходимите разходи за управление на отпадъците за 2014 година, както следва:

1. Приходиобщина ПанагюрищеПРИХОДИ ОТ:

стойност

Такса за битови отпадъци в т.ч.

1 319 000

За жилищни и вилни имоти на физически и юридически лица, в т. ч.

578 254

За незастроени жилищни парцели, в т. ч.

15 481

За жилищни и вилни имоти, ползвани за дейности по Търговския закон

54 748

За нежилищни имоти на база отчетна стойност на активите

381 772

За нежилищни имоти на база декларирани вид и брой съдове за БО

288 745

гр. ПанагюрищеПРИХОДИ ОТ:

стойност

Такса за битови отпадъци в т.ч.

1 107 432

За жилищни и вилни имоти на физически и юридически лица, в т. ч.

441 590

За незастроени жилищни парцели, в т. ч.

10 762

За жилищни и вилни имоти, ползвани за дейности по Търговския закон

51 544

За нежилищни имоти на база отчетна стойност на активите

338 985

За нежилищни имоти на база декларирани вид и брой съдове за БО

264 551

с. БаняПРИХОДИ ОТ:

стойност

Такса за битови отпадъци в т.ч.

34 938

За жилищни и вилни имоти на физически и юридически лица, в т. ч.

18 849

За незастроени жилищни парцели, в т. ч.

1 048

За жилищни и вилни имоти, ползвани за дейности по Търговския закон

653

За нежилищни имоти на база отчетна стойност на активите

14 388

За нежилищни имоти на база декларирани вид и брой съдове за БО

0с. БътаПРИХОДИ ОТ:

стойност

Такса за битови отпадъци в т.ч.

27 100

За жилищни и вилни имоти на физически и юридически лица, в т. ч.

22 434

За незастроени жилищни парцели, в т. ч.

744

За жилищни и вилни имоти, ползвани за дейности по Търговския закон

237

За нежилищни имоти на база отчетна стойност на активите

1 604

За нежилищни имоти на база декларирани вид и брой съдове за БО

2 081

с. ПопинциПРИХОДИ ОТ:

стойност

Такса за битови отпадъци в т.ч.

47 563

За жилищни и вилни имоти на физически и юридически лица, в т. ч.

35 242

За незастроени жилищни парцели, в т. ч.

571

За жилищни и вилни имоти, ползвани за дейности по Търговския закон

270

За нежилищни имоти на база отчетна стойност на активите

5 305

За нежилищни имоти на база декларирани вид и брой съдове за БО

6 175

с. ЛевскиПРИХОДИ ОТ:

стойност

Такса за битови отпадъци в т.ч.

11 961

За жилищни и вилни имоти на физически и юридически лица, в т. ч.

9 859

За незастроени жилищни парцели, в т. ч.

519

За жилищни и вилни имоти, ползвани за дейности по Търговския закон

455

За нежилищни имоти на база отчетна стойност на активите

1 128

За нежилищни имоти на база декларирани вид и брой съдове за БО

0

с. ЕлшицаПРИХОДИ ОТ:

стойност

Такса за битови отпадъци в т.ч.

20 235

За жилищни и вилни имоти на физически и юридически лица, в т. ч.

11 206

За незастроени жилищни парцели, в т. ч.

889

За жилищни и вилни имоти, ползвани за дейности по Търговския закон

946

За нежилищни имоти на база отчетна стойност на активите

1 106

За нежилищни имоти на база декларирани вид и брой съдове за БО

6 088

с. ОборищеПРИХОДИ ОТ:

стойност

Такса за битови отпадъци в т.ч.

28 546

За жилищни и вилни имоти на физически и юридически лица, в т. ч.

25 735

За незастроени жилищни парцели, в т. ч.

680

За жилищни и вилни имоти, ползвани за дейности по Търговския закон

465

За нежилищни имоти на база отчетна стойност на активите

1 666

За нежилищни имоти на база декларирани вид и брой съдове за БО

0

 
с. ПоибренеПРИХОДИ ОТ:

стойност

Такса за битови отпадъци в т.ч.

5 786

За жилищни и вилни имоти на физически и юридически лица, в т. ч.

4 827

За незастроени жилищни парцели, в т. ч.

159

За жилищни и вилни имоти, ползвани за дейности по Търговския закон

114

За нежилищни имоти на база отчетна стойност на активите

686

За нежилищни имоти на база декларирани вид и брой съдове за БО

0

с. Панагюрски колонииПРИХОДИ ОТ:

стойност

Такса за битови отпадъци в т.ч.

35 439

За жилищни и вилни имоти на физически и юридически лица, в т. ч.

8 512

За незастроени жилищни парцели, в т. ч.

109

За жилищни и вилни имоти, ползвани за дейности по Търговския закон

64

За нежилищни имоти на база отчетна стойност на активите

16 904

За нежилищни имоти на база декларирани вид и брой съдове за БО

9 8502. РазходиОбщина Панагюрище

РАЗХОДИ ПО ДЕЙНОСТИ

СУМА

1.

Сметосъбиране и сметоизвозване

578 000

1.1.

Осигуряване на съдове за съхранение на ТБО

50 000

1.2.

Сметосъбиране и сметоизвозване

493 000Сметосъбирачка

35 000

2.

Експлоатация и поддържане на депо за ТБО

360 000

2.1.

Отчисления по ЗУО

260 000

2.2.

Депониране

80 000

2.3.

Морфологичен анализ

20 000

3.

Поддържане на територии за обществено ползване

381 000

3.1.

Миене

32 000

3.2.

Метене - машинно

10 000

3.3.

Почистване на улични платна, паркове и други територии

220 000

3.4.

Снегопочистване

47 000

3.5.

Почистване на улични платна, паркове и други територии по селата

16 000

3.6

Водоноска

28 000

3.7

Водоноска

28 000ОБЩО

1 319 000

                 
                                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:     В.ЗУМПАЛОВА – РАЛЧЕВА
Вярно с оригинала!           
Общ брой съветници

Присъствали

За

Против

Въздържали се

21

16

11

-

5

Оценете
(2 гласа)
ОщеПан

Създател на OshtePan е Павлина Вайсилова.
Основната цел на този сайт е да повиши и разнообрази информираността на местната общност в различни сфери от живота с точни факти.

Уеб сайт: www.oshtepan.com

Оставете коментар

Моля убедете се, че всички задължътелни полета (маркирани със звезда) са попълнени. Не е разрешен HTML код.

Абониране

Въпроси